BME3980 IT in MedicineBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME3980 Tıpta Enformasyon Teknolojileri Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. GÖKMEN ALTAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders bilgi teknolojisinin tıbbi uygulamalarının temel yönlerini tanıtır.Dersin ana başlıklardan bazıları tıp bilişimi, elektronik sağlık kayıtları, hasta bilişim ve ağ hizmetleri, çevrimiçi tıbbi kaynaklar, arama motorları, mobil teknoloji, kanıta dayalı tıp, klinik uygulama kılavuzlarına örnekleri, hasta güvenliği ve teknoloji, elektronik reçete içerir teletıp, biyoinformatik programları, kamu arşivleme, elektronik formlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. kullanılabilir BT ilaç uygulamaları ve sağlık hizmeti sunum rolleri belirleyin.
II. Tıpta BT çalışma ilkelerini tanımlar.
III.Iş, klinik ve tıpta BT eğitim yönlerini belirlemek.
IV. Çeşitli teknikler ve tıp alanında değerlendirme için kullanılan teknoloji açıklayın.

Dersin İçeriği

Tıp Bilişimi Genel Bakış,Elektronik Sağlık Kayıtları
Hasta Bilişim
Çevrimiçi Tıbbi Kaynakları
Arama Motorları Kullanımı
Mobil teknoloji tanımlar
Bu ders Klinik Uygulamaları Kılavuzu için gerekli adımlar boyunca katılımcılar alır.
Hasta İzleme sistemi
İnceleme ve Sınav
Bu ders Hastalık Kayıtları örnekler sağlar
Hasta Güvenliği ve Teknoloji temellerini sağlar.
Elektronik reçeteleme çalışma ilkeleri.
Teletıp hizmetleri ve güncel uygulamaları tanımlar.
Popüler biyoinformatik programları anlatıyor

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tıp Bilişimine Genel Bakış
2) Elektronik Sağlık Kayıtları
3) Hasta Bilişimi
4) Çevrimiçi Tıbbi Kaynaklar
5) Arama Motorları Kullanımı
6) Mobil teknoloji tanımları
7) Bu ders Klinik Uygulamaları Kılavuzu için gerekli adımlar boyunca katılımcılar alır.
8) Hasta İzleme sistemi
9) İnceleme ve Sınav
10) Bu ders Hastalık Kayıtları örnekler sağlar
11) Hasta Güvenliği ve Teknoloji temellerini sağlar.
12) Elektronik reçeteleme çalışma ilkeleri.
13) Teletıp hizmetleri ve güncel uygulamaları tanımlar.
14) Popüler biyoinformatik programları anlatıyor

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Wootton, R., Craig, J, Patterson, V, Introduction to Telemedicine (2nd ed.), 2006
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 25
Toplam İş Yükü 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.