BME2054 BiomechanicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME2054 Biyomekanik Güz
Bahar
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAKAN SOLMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı;
Makina mühendisliği prensiplerinin biyolojik materyallere ve ligament, tendon, kemik, kas ve eklem gibi sistemlere uygulanmasına giriş yapmak, insan hareketi ile ilgili olarak iskelet kaslarının etkisinin niceliksel ve niteliksel tanımlamaları göstermek, Dengedeki Katı cisimlerin , sert ve yumuşak dokuların, kirişlerin, kemiklerin mühendislik analizine giriş yapmaktır..

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Temel mekanik yasalarını bilir
2. Biyolojik dokular bağlamında stres ve şekil değiştirme kavramlarını öğrenir
3. Biyomekaniğin statik ve dinamik temellerini bilir
4. Kemik ve kas dokularının mekanik özelliklerini anlar
5. İnsan vücudunun gerçek problemlerini çözmek için mühendislik yaklaşımlar ile mekanik prensipleri uygulayabilir
6. Akışkanlar dinamiği prensiplerinin kan dolaşımına uygulamalarını anlar

Dersin İçeriği

Biyomekanik, statik, kinematik, kinetik, impuls ve momentum, doğrusal ve açısal hareket, vücut mekaniği, gerilim ve gerinim, yumuşak doku ve kemiğin mekanik özellikleri konularına giriş.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyomekaniğe Giriş ve Biyomekaniğin Tarihi Yok
2) Lineer ve Açısal Kinematik Yok
3) Lineer Hareketler, İş, Enerji ve Güç Yok
4) Mekaniğin Temelleri ve Nitel Analiz Yok
5) Anatomik Tanımlamalar ve Kas Yapıları Yok
6) Kas Hareketleri ve İskelet-Kas Sistemi Yok
7) Kemik Fizyolojisi ve Kemik Kırılmaları Yok
8) Ara Sınav 1 Yok
9) Eklemlerin Yapısı ve Mekanik Özellikleri Yok
10) Kalp-Damar Sisteminin Mekaniği Yok
11) Akışkanlar Mekaniği Yok
12) Ara Sınav 2 Yok
13) İnsan Hareket Analizi Yok
14) İnsan Hareket Analizi Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecture Notes and Assignments
Diğer Kaynaklar: Duane Knudson, "Fundamentals of Biomechanics", 2nd Edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Sunum / Seminer 1 4 4
Proje 1 4 4
Ödevler 1 4 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.