GEP0607 EthicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0607 Etik Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKAN KURUNÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı bazı temel kavramları ve bunların eleştirel ve felsefi düşünmeyi sağlamak için öğrencileri etik tartışmaları ile tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci etiği kavramları, soruları ve sorunları bakımından ayırt edebilecektir.
Öğrenci etiği, onun diğer felsefe disiplinleriyle olan farklarını göstererek analiz edebilecektir
Öğrenci etiğin temel sorunlarını felsefi düzlemde değerlendirebilecektir.
Öğrenci etiğin sorunlarını çağına uyarlayabilecektir.
Öğrenci etik tarihi ve etik ilişkisini kavrayabilecektir.

Dersin İçeriği

Etiğin temel kavramlarını ve sorunlarını tanıtmak; ahlak felsefesinin tarihini öğretmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Ahlaki Gerekçelendirme (akıl yürütme) İncelemeleri Ders notları
2) Akla başvuru: Neden Ahlaklı olunmalı? Ders notları
3) Öznelcilik ve Nesnelcik kavramlarının tanıtımı Ders notları
4) Ahlaki Sistem: Ahlaki Kurallar ve İdealler Ders notları
5) Akıl, Bilgi ve Şüphecilik Ders notları
6) Eflatun diyaloglarından: Menon Ders notları
7) Eflatun diyaloglarından: Kriton Ders notları
8) Erdem Etiğini Anlamak Ders notları
9) Aristoteles: Nikomakhos'a Etik Ders notları
10) Ahlaki Prensipler ve Ahlaki Teoriler Ders notları
11) Kant (Deontoloji) - Kategorik İmperatif Ders notları
12) Bentham ve Mill - Faydacılık Ders notları
13) Etik ve Hayvanlar - Etik ve Çevre Ders notları
14) İdam Cezası - Etik ve Savaş Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Annas, Julia: 2000, Ancient Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford,
Oxford U.P
Chappell, Timothy: 2009, Ethics and Experience, Durham, Acumen Publishing.
Hooft, Stan von: 2006, Understanding Virtue Ethics, Chesham, Acumen Publishing
MacIntyre, Alasdair: 1998, A Short History of Ethics, 2.ed., London, Routledge.
Thomson, Anne: 1999 Critical Reasoning in Ethics: A Practical Introduction,
London, Routledge.
Diğer Kaynaklar: A.Cevizci, Etiğe Giriş, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 2007.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, (çev. S. Babür), Ayraç Yayınevi, Ankara, 1998. Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev.: İ. Kuçuradi), TFK Yayınları, Ankara, 1995.


Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.