İŞLETME
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Teorik yaklaşımları ve karşı argümanları tüm detayları ile kavramak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Problem çözme becerisine sahip olmak ve bunun için gerekli analitik yaklaşımları geliştirebilmek
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sorun tespit etmek ve doğru soruları sorabilmek
2) Farklılıkları kabul ederek etkin iletişim kurabilmek ve uyumlu takım çalışması yürütmek
3) Dijital çağın yetkinliklerine sahip olmak, gerekli teknolojiyi kullanabilmek
4) En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek
5) İş ve akademik hayatta herhangi bir konuyu eleştirel ele alarak düşüncelerini ifade edebilmek
Öğrenme Yetkinliği
1) Yaşam boyu öğrenme farkındalığını kazanmak ve lisans üstü eğitime başlayacak yeterliliğe sahip olmak
2) İş hayatında mevcut fırsat ve tehditleri anlamaya yönelik araştırma yaparak bilgi toplayabilmek
Alana Özgü Yetkinlik
1) İş ortamında verimlilik oranını arttırmak
2) Küreselleşmenin iş ve toplum hayatının üzerindeki etkileri bilerek karar almak
3) Yönetici nitelik ve yetkinliklerine sahip olmak
4) İş hayatındaki faaliyetlerinin hukuksal ve etik sonuçlarını bilerek karar almak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Proje planlamasında teorik kavramları uygulayabilmek
2) Belirsizlik karşısında yenilikçi ve yaratıcı çözüm üretmek

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Teorik yaklaşımları ve karşı argümanları tüm detayları ile kavramak
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1) Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Problem çözme becerisine sahip olmak ve bunun için gerekli analitik yaklaşımları geliştirebilmek
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1) Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2) Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sorun tespit etmek ve doğru soruları sorabilmek
2) Farklılıkları kabul ederek etkin iletişim kurabilmek ve uyumlu takım çalışması yürütmek
3) Dijital çağın yetkinliklerine sahip olmak, gerekli teknolojiyi kullanabilmek
4) En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek
5) İş ve akademik hayatta herhangi bir konuyu eleştirel ele alarak düşüncelerini ifade edebilmek
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
1) Yaşam boyu öğrenme farkındalığını kazanmak ve lisans üstü eğitime başlayacak yeterliliğe sahip olmak
2) İş hayatında mevcut fırsat ve tehditleri anlamaya yönelik araştırma yaparak bilgi toplayabilmek
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
1) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2) Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) İş ortamında verimlilik oranını arttırmak
2) Küreselleşmenin iş ve toplum hayatının üzerindeki etkileri bilerek karar almak
3) Yönetici nitelik ve yetkinliklerine sahip olmak
4) İş hayatındaki faaliyetlerinin hukuksal ve etik sonuçlarını bilerek karar almak
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1) Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3) Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4) Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Proje planlamasında teorik kavramları uygulayabilmek
2) Belirsizlik karşısında yenilikçi ve yaratıcı çözüm üretmek
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
1) Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2) Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3) Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Sıralı

1) Sorun tespit etmek ve doğru soruları sorabilmek
2) Problem çözme becerisine sahip olmak ve bunun için gerekli analitik yaklaşımları geliştirebilmek
3) Teorik yaklaşımları ve karşı argümanları tüm detayları ile kavramak
4) Yaşam boyu öğrenme farkındalığını kazanmak ve lisans üstü eğitime başlayacak yeterliliğe sahip olmak
5) Proje planlamasında teorik kavramları uygulayabilmek
6) Farklılıkları kabul ederek etkin iletişim kurabilmek ve uyumlu takım çalışması yürütmek
7) İş ortamında verimlilik oranını arttırmak
8) Belirsizlik karşısında yenilikçi ve yaratıcı çözüm üretmek
9) İş hayatında mevcut fırsat ve tehditleri anlamaya yönelik araştırma yaparak bilgi toplayabilmek
10) Küreselleşmenin iş ve toplum hayatının üzerindeki etkileri bilerek karar almak
11) Dijital çağın yetkinliklerine sahip olmak, gerekli teknolojiyi kullanabilmek
12) En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde kullanabilmek
13) Yönetici nitelik ve yetkinliklerine sahip olmak
14) İş hayatındaki faaliyetlerinin hukuksal ve etik sonuçlarını bilerek karar almak
15) İş ve akademik hayatta herhangi bir konuyu eleştirel ele alarak düşüncelerini ifade edebilmek