VCD3144 Art & ConceptBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3144 Sanat ve Kavram Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciler, 20 yüzyıla ait çağdaş sanat eserlerine dair felsefi tartışmalar üzerinden analizi yolu ile, modern ve postmodern dönemde ortaya çıkan sanat eserlerinde konsept kavramını anlayacaklardır.
Sanattaki deneysel çalışmalar ve yeni algılamalar 20 yüzyıldaki felsefi tartışmalar üzerinden çalışılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Öğrenciler çağdaş sanatta konseptin önemini ve rolünü anlayacaklardır.
II.Öğrenciler, varlı ve bilgi felsefesi boyutunda sanat tartışmalarına aşinalık kazanacaklardır.
a.Frankfurt Okulu’na dair düşünceler
b.Çağdaş Sanat Paradigması
c.Avangardizm
d.Yapısalcılık
e.Psikoanaliz
III.Öğrenciler çağdaş sanat akımlarını öğreneceklerdir.
IV.Öğrenciler, sanat eserlerine ilişkin konsept ve fikirleri tartışırken çağdaş sanatın bilinen örneklerini tanıyacaklardır.

Dersin İçeriği

Çağdaş sanat ile çağdaş düşünce akımları arasındaki ilişkilerin teker teker irdelenmesi yolu, bağlam kavramının sanat alanındaki etkisinin kavranması öngörülmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Frankfurt Okulu, Theodor Adorno’nun görüşleri
2) Frankfurt Okulu, Walter Benjamin’in görüşleri
3) Frankfurt Okulu, Theories of Ernst Bloch, Georg Lukacs ve Horkheimer'ın görüşleri
4) Frankfurt Okulu hakkındaki görüşlerin tartışma yolu ile toparlanması
5) Yarıyıl Sınavı
6) Çağdaş Paradigma ve Sanat: Clement Greenberg ve Harold Rosenberg’in kuramları
7) Çağdaş Paradigma ve Sanat: Sprituality, Sublimation, Mistisism, Kitsch ve Sanat
8) Avangardism ve Neo-avagardism: Peter Bürger’in Avangardism Teorisi
9) Avangardism ve Neo-avagardism: Montage, New
10) Yapısalcılık/Post-yapısalcılık ve Sanat: Levi Strauss, Roland Barthes/Death of Author
11) Yapısalcılık/Post-yapısalcılık ve Sanat: Levi Strauss, Roland Barthes/Death of Author
12) Freud ve Lacan’ın Psikoanalizi: Bilinçaltıcılık, Automatism, Freudyen ve Lacanyen teorilerin gerçeküstü yansımaları, Sanat ve Bilinçaltı
13) Freud ve Lacan’ın Psikoanalizi: Lacan ve Mirror Periodi, Lacan ve Schoneprenia, Freud/Dışavurum teorisi, Psysco-analise and Art, Art Brut
14) Foucault: Politikanın Gücü ve Panoptikon

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ödev 5 % 40
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 75
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 25
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 36
Ödevler 6 40
Final 1 4
Toplam İş Yükü 119

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.