BA4948 Organizational BehaviorBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4948 Örgütsel Davranış Bahar
Güz
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELA ÜNLER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere bireylerin kurum içindeki davranışlarını anlama esasına dayalıdır. Bu doğrultuda bireyin algı, tutum, inanç ve değerlerinin davranışa yansıması, bireyin belirtilen psikolojik süreçlerinin grup içindeki davranışını yönlendirmesi ve tüm bu davranışların doğru şekilde yönlendirilmesinin anlaşılmasını içermektedir. Ayrıca, Organizasyonların tanımalarına ve çağdaş organizasyon yapıları içinde “yönetici” rolü oynayan çalışanları esas alarak, yöneticilik işinin kapsamı, ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, bunlardaki değişmeleri, mevcut teori ve araştırma bulgularının ışığı altında sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu incelemede özellikle; yöneticilik işinin gerçekleştirildiği ortamın (organizasyonun) yapı ve işleyişi ile yöneticilik işini yaparken kullanılan temel ve süreçler esas alınacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Örgütsel Davranışındaki farklı analiz düzeylerini araştırır
2. Örgütsel Davranışa katkı sağlayan farklı disiplinleri öğrenir
3. Bireysel farklılıkların kurum içinde ne tür bir etki sağladığını anlar
4. Çalışan bağlılığını arttırmak için gerekebilecek motivasyonel stratejileri geliştirir
5. Çalışanların iş tutumlarının ölçümlerini yenilikçi yollarla araştırır
6. İş ortamında oluşabilecek belirli davranışsal problemleri anlar
7. Çalışan-yönetici ilişkisi ile ilgili güçlü bakış açıları geliştirir

Dersin İçeriği

1.hafta: Giriş: Yönetimin Tanımı ve Örgütsel Davranış
2.hafta: Algılama ve Atfetme Süreçleri
3.hafta: Örgütlerde Tutumlar ve Tutum-Davranış İlişkisi
4.hafta: Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi
5.hafta: Örgüt Kültürü
6.hafta: Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar
7.hafta: Örgütlerde Güdüleme (Motivasyon) ve İş’de Monotonluk Sorunları ve Önlenmesi
8.hafta: Ara sınav
9.hafta: Liderlik ve Lider Davranışının Analizi
10.hafta: Örgütlerde Takım Yönetimi
11.hafta: İletişim
12.hafta: Örgütlerde Çatışma ve Çatışmanın Çözümlenmesi
13.hafta: Örgütlerde Yönetime Katılma
14.hafta: Örgüt Geliştirme ve Örgüt Geliştirme Teknikleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Örgütsel Davranış Nedir
2) 2. Hafta: Bireysel Davranışın Temelleri
3) 3. Hafta: Tutumlar ve İş Tatmini
4) 4. Hafta: Kişilik ve Değerler
5) 5. Hafta: Algı ve Bireysel Karar Verme
6) 6. Hafta: Motivasyon Kavramları
7) 7. Hafta: Tekrar
8) 8. Hafta: Motivasyon: Kavramlardan Uygulamalara
9) 9. Hafta: Duygular ve Ruh Hali
10) 10. Hafta: Grup Davranışının Temelleri ve Çalışma Takımlarını Anlama
11) 11. Hafta: İletişim
12) 12. Hafta: Liderliğe Temel Yaklaşımlar ve Liderlikte Güncel Konular
13) 13. Hafta: Güç ve Politika
14) 14. Hafta: Çatışma ve Müzakere

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Text Book
Organizational Behavior (2007), 14th ed., by Robbins & Judge, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: Optional Text
Organizational Behavior 12th ed. (2011), by Fred Luthans, McGraw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 10 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 41
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 110
Ödevler 10 10
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4