BA4311 Strategic ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4311 Stratejik Yönetim Bahar
Güz
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden (muhasebe, finans, pazarlama, vb.) elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Stratejik yönetimin kurumlar açısından önemini ve gerekliliğini bilir.
2. Kurumların aldığı stratejik kararları anlayabilir ve stratejik planlama yapma becerisine sahip olabilir.
3. Stratejilerin oluşturulması amacı ile iç ve dış çevre analizlerini yapabilir.
4. Strateji oluşturma ve uygulama ile ilgili temel kavramları, ilkeleri ve uygulamaları açıklayabilir.
5. Farklı bakış açılarıyla stratejiler oluşturulabilir ve uygulanmasına ilişkin bilgileri kullanabilir.
6. Stratejik yönetim bakış açısıyla gerçek hayattaki şirketleri analiz edebilir, değerlendirebilir ve yaratıcı çözümler geliştirebilir.

Dersin İçeriği

1. Konu: Stratejik Yönetim Sürecine Genel Bir Bakış
2. Konu: Stratejik Vizyon, Misyon ve Amaçların Belirlenmesi.
3. Konu: Küresel ve Ulusal Çevre Faktörlerinin Analizi: PEST Analizi.
4. Konu: İş (Rekabet) Çevresi Faktörlerinin Analizi: Beşli Güç Analizi ve Stratejik Gruplar.
5. Konu: İşletme ve Dış Çevre Etkileşimi: FÜTZ Analizi.
6. Konu: İşletme ve Dış Çevre Etkileşimi: Stratejik Maliyet Analizi ve Değer Zincirleri.
7. Konu: Sektör ve Rekabet Analizine İlişkin Uygulamalar.
8. Konu: Generic Rekabet Stratejileri, Dikey Bütünleşme Stratejileri ve Saldırgan/Savunmacı Stratejiler.
9. Konu: Pazarın Yapısına ve İşletmenin Durumuna Göre Stratejiler.
10. Konu: Çeşitlendirme Stratejileri ve Çok Yönlü Çeşitlenmiş İşletmelerde Stratejilerin Değerlendirilmesi.
11. Konu: Strateji Uygulama Süreci: Örgüt Yapısı, Örgüt Kültürü ve Liderlik.
12. Konu: Stratejik Sonuçların Değerlendirilmesi ve Kontrol.
13. Genel Tekrar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Stratejik Yönetimin Temel Kavramları
3) Stratejik vizyon geliştirme, hedefleri belirleme
4) İşletme Çevresinin İncelenmesi:Makro Çevre Analizi
5) İşletme Çevresinin Analizi: Rakip Çevre Analizi
6) İç çevre analizi :Örgütsel Analiz
7) Strateji Geliştirme:Durum Analizi
8) Tekrar
9) SWOT matrisi kullanarak alternatif stratejiler oluşturma
10) Jenerik rekabet stratejileri ve kooperatif stratejiler
11) Kurumsal Stratejiler
12) Uluslararası pazarlara giriş, denge ve tasarruf stratejileri.
13) Portföy Analizi
14) Genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Required Texts:

Crafting & Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage (2011, 18th edition) Arthur A. Thompson, J.E. Gamble ve A.J. Strictland, McGraw-Hill.

Strategic Management and Business Policy (2008, 11th edition) by Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: İşletmelerde Stratejik Yönetim (2004) by Hayri Ülgen and S. Kadri Mirze, Literatür Yayıncılık, İstanbul.

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (2003, 6. Baskı) by Ömer Dinçer, Beta Yayıncılık.

Financial Times, Fortune, Bloomberg Business Week, The Economist, Harvard Business Review, Business Strategy Review dergilerinin son sayıları ile Capital ve Infomag gibi Türkçe dergiler ile günlük gazetelerin ekonomi ve iş dünyası ile ilgili kısımları.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 5 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 108
Küçük Sınavlar 5 10
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4