BA4113 Project Feasibility and Investment ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4113 Proje Fizibilitesi ve Yatırım Yönetimi Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BAHAR KÖSEOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin temel amacı öğrencilerin proje fizibiliteleri ve buna dayalı etkin yatırım kararı almak için gerekli bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Gerçek vakaalarla öğrencilere bir işi yatay ve dikey büyümesinin nasıl tasarlanacağı, nasıl analiz edileceği ve yönetileceği aktarılır.
Dersin ilk bölümü gerekli teorilerin verilmesi ve planlama, bütçe ve bütçe sınırlamları gibi tekniklerle, fizibilite tekniklerinin aktarılmasından oluşur. İkinci bölümde yatırım yönetimi üzerinde yoğunlaşılarak, etkin yatırım kararlarına ilişkin teknikler, işin yönetimine ilişkin akışlar ve yatırım aşamalarının kontrolüne ilişkin bilgiler aktarılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Proje Fizibiliteleri ve Yatırım Yönetimi ile ilgili tanımlar ve genel prensipler.
II. Fizibilite Unsurları- Proje kapsamının önemi
III. Fizibilite Unsurları- Mevcut Durum Analizleri, İşle ilgili taleplerin analizi ve işe teknik yaklaşım biçiminin belirlenmesi
IV. Fizibilite Unsurları-Maliyet analizi, zaman yönetimi, İK yönetimi, yasal zorunlulukların maliyete etkilerinin tespiti, kaynaklar ve çevre şartlarının belirlenmesine ilişkin teknikler
V. Fizibilite Unsurları- Bütçeleme ve Risk Yönetimi
VI. Fizibilite Unsurları- Maliyet/ Fayda analizleri, alternatif planlama ve Proje bitişinin tasarlanması
VII. Tüm çalışmaları kontrol ve yeniden inceleme, sürdürülebilirlik analizlerinin yapılması
VIII.Yatırım Yönetimi ve Yatırımıa ilişkin çeşitli alternatif yaklaşımların geliştirilmesi
IX. Yatırım Analizleri- Yatırımcı grubun incelenmesi ve analizi, mevcut etkinliklerle yeni yatırımın örtüşmesinin sağlanması
X. Yatırım Analizleri- Zaman&İş Yönetimi, planlama, Bütçe ve Kontrol, İş bitimi için alternatif akışların oluşturulması
XI. Yatırım Analizleri- İK Yönetimi, Maliyet ve Risk Yönetimi, Yatırımla ilgili tüm taraflarla iletişimin yönetilmesi, Yatırımı destekleyici grupların yatırımcı grup içinde ve dışında oluşturulması
XII. Yatırım Analizi-Sürdürülebilirlik Yönetimi

Dersin İçeriği

Proje Fizibiliteleri ve Yatırım Yönetimine ilişkin teorik alt yapı verilişi ve kullanımını sağlamak üzere iş hayatından gerçek vakalarla teorik alt yapıyı destekleme ve uygulama.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje ve Yatırım Yönetimi ve Fizibilite
1) Tanımlar ve Genel Prensipler 1. Yatay ve dikey büyüme 2. Projenin ilgili olduğu alanın ekonomik ve çevresel şartları 3. Butçe, planlama, kontrol, risk yönetimi, İK, maliyet, kalite, yönetim bilgi sistemleri ve sürdürürlebilirlik
2) Fizibilite Unsurları Proje Kapsamı'nın hazırlanması: Proje içeriği ve bu içerikle ne sağlanacağına ilişkin tanımlamaların yapılma yöntemleri Gerçek vakalar üzerinde proje kapsamı çalışmaları ile desteklenir.
2) Fizibilite Unsurları
3) Fizibilite Unsurları
3) Fizibilite Unsurları
3) Fizibilite Unsurları Mevcut durum analizi, proje amacının belirlenmesi ve bu amaca ulaşmak üzere alternatif yaklaşımların geliştirilmesi 1. Mevcut durumun ve bunu işeleten sistemin belirlenme yöntemleri 2. Mevcut durum ve sistemin zayıf ve kuvvetli olduğu alanların belirlenmesi 3. Proje amacının analizi 4. Amaç analizine dayalı olarak proje yaklaşımlarının alternatifli belirlenmesi
4) Fizibilite Unsurları
4) Fizibilite Unsurları Değerlendirme Teknikleri: Maliyet analizi zaman Yönetimi İnsan Kaynakları (İK)Yönetimi Kaynaklar ve çevre şartlarının Belirlenmesi Yasal Zorunlulukların Maliyete Etkisi Proje iş ve zaman planlaması
5) Fizibilite Unsurları
5) Fizibilite Unsurları Bütçeleme Geleceğe yönelik hesaplama teknikleri Gerçek vaakalar ile desteklenir
6) Proje Fizibilitesi Projenin toplam maliyetinin hesaplanması ve analizi Alternatif ekonomik modeller geliştirme maliyet/Fayda analizleri
6) Proje Fizibilitesi
7) Proje Fizibilitesi
7) Proje Fizibilitesi Gözden Geçirme ve Sonlandırma 1. Proje ile ilgili tüm tarafların görüşlerini toplama 2. Projenin sürdürülebilirliği açısından kilit noktaları belirleme 3. Projenin sunumu Gerçek Vakaa üzerinden hazırlanarak işlenir
8) Gözden Geçirme Ara sınav
9) Yatırım Yönetimi- Genel
9) 1.Yatırım Yönetimine ilişkin tanımlar 2. Temel Yatırım Analiz teknikleri 3. Yatırım çeşidine göre alternatif yaklaşımların belirlenmesi
10) Yatırım Yönetimi- Başlangıç Teknikleri 1. Yatırım kararını alacak grup/iş sahibi ile ilgili bilgilerin derlenmesi-vizyon-misyon, genel ilkeler gibi unsurların belirlenmesi 2. Yatırımın yer alacağı pazar şartları, ekonomik çevrenin belirlenmesi ve tanımlanması 3. Temel bilgi akışı, temel işleyiş akışının belirlenmesi 4. Makine-ekipman gini teknik gereksinimlerin korrdinasyonu Ders gerçek vakaların incelenmesi ile desteklenir.
10) Yatırım Analizi Teknikleri
11) Planlama ve Bütçe Kontrol Ders gerçek vaakalar ile desteklenir
11) Yatırım Analiz Teknikleri
12) Yatırım Analiz Teknikleri
12) Maliyet ve Risk Yönetimi Gerçek Vakaalar üzerinden verilir. İnsan Kaynakları Yönetimi Kalite Yönetimi Yönetim bilgi akışı Gerçek vaakalar ile desteklenir.
13) Yatırım Analiz Teknikleri
13) 1.Sürdürülebilirlik Yönetimi 2.Yatırım programının aşamalarını belirleme 3.Yatırımın yer alacağı mevcut yapıyı ve bu yapının işlevlerini yatırıma uygun olacak şekilde yeniden yapılandırma
14) Yatırım Yönetimi
14) Yönetim araçlarının yatırıma uyarlanması Yatırımcıların onayı ile yatırımın başlamasından tüm taraflara ve yatırımcılara olan genel yatırım çemberini oluşturma. Gerçek vaaka incelemesiyle desteklenir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling Harold Kerzner 9780470278703 ;
Diğer Kaynaklar: Investment Project Design: A Guide to Financial and Economical Analysis with Constraints Lech Krowski and David Sussman 9780470913895; Project Management: A managerial approach Jack Meredith 9780470400265; Decision Analysis for Management Judgment Paul Goodwin and George Wright 9780470714393

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Ödev 1 % 10
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 30 30
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.