BA4111 Services Marketing ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4111 Hizmet Pazarlama Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, değişik hizmet sektörlerinde, yöneticilerin karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelebilmeleri adına, hizmet pazarlaması ve yönetimi kavramlarının detaylı olarak anlaşılmasını sağlayacak çerçeve ve analitik yöntemlerin paylaşılmasını amaçlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kaliteli hizmetleri yönetmenin ve sunmanın doğasında var olan benzersiz zorlukların derinlemesine takdir edilmesini ve anlaşılmasını sağlamak. Katılımcılar, bu zorlukları ele alan araçlar ve stratejilerle tanışmış ve bunlarla çalışma fırsatına sahip olacaktır.
2. “Son teknoloji” hizmet yönetimi düşüncesine ilişkin bir anlayış geliştirecektir.
3. Müşteri hizmetleri odaklı bir zihniyet geliştirecektir.
4. Hizmet yönetimi ve pazarlamanın benzersiz zorluklarını ele almak için stratejiler, araçlar ve yaklaşımlar öğrenecektir;
5. Temel hizmet kalitesi bilgi ve becerilerini geliştirmek ve bunları gerçek bir iş bağlamında uygulamaya hazır olacaktır;
6. Hizmet tasarımı, sunum ve iletişimin karmaşıklıklarını anlayarak daha anlayışlı ve etkili bir yönetici ve tüketici haline gelecektir;
7. Kaliteli hizmet sunmak için gerekli olan işlevler arası koordinasyonun takdirini öğrenecektir.
8. Yazılı projeler, ekip bazlı çalışma ve sözlü sunumlar yoluyla iletişim becerilerini daha da geliştirecektir.

Dersin İçeriği

Sektörler arasında rekabet avantajı sağlamak için kaliteli hizmet ve hizmet stratejilerini uygulamak için gereken kritik becerileri öğrenmek ve bilgi edinmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Neden Eğitim Hizmetleri?
2) Hizmetler Sürecini Anlama
3) Hizmet Karşılaşmalarını Yönetme
4) Hizmet Ortamında Müşteri Davranışı İlişki Pazarlaması ve Müşteri Sadakati
5) Şikayet Yönetimi ve Hizmet Ürünü
6) Hizmetler için Fiyatlandırma Stratejileri
7) Tanıtım ve Eğitim Hizmet Konumlandırma ve Tasarım
8) Tekrar
9) Siber Uzayda ve Zamanda Teslimat Sistemleri Oluşturma
10) Üretkenlik Yoluyla Değer Yaratmak
11) Talep ve Kapasitenin Dengelenmesi
12) Müşteri Bekleme Hatlarını ve Rezervasyonlarını Yönetme PROJE SUNUMLARI
13) Hizmet Kuruluşlarında Çalışan Rolleri PROJE SUNUMLARI
14) Hizmet Liderliği için Örgütlenme PROJE SUNUMLARI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Principles of Service Marketing and Management”, Second Edition Christopher Lovelock and Lauren Wright
Pearson Prentice Hall,2002
Diğer Kaynaklar: “Services Marketing-Integrating Customer Focus Acroos The Firm” 6th Edition- 2013
Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D Gremler
McGraw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 5 % 5
Ödev 10 % 10
Projeler 25 % 25
Ara Sınavlar 20 % 20
Final 30 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 42
Sunum / Seminer 7 7
Ödevler 2 2
Final 15 54
Toplam İş Yükü 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.