BA3560 Marketing ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3560 Pazarlama Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. ELİF OKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilerin, pazarlama yönetimi ile ilgili kavramları derinlemesine anlamalarını sağlayarak, karşılaşabilecekleri pazarlama sorunlarına sorgulayıcı düşünme yöntemi ile etkin çözümler üretebilmelerini sağlamaktır. Bugünkü piyasa şartlarının yeni öğelerini anlamak ve bu karmaşık çevreye uygun pazarlama stratejileri geliştirebilmek işletmelerin başarısı için büyük öne taşımaktadır.
Bu sebeple ders, öğrencilere kavramları içselleştirmelerini sağlamanın yanısıra güncel örneklerle çözüm üretme becerileirni de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pazarlamanın temel kavramlarını bilerek pazarlama problemlerini tanır, çözüm önerileri geliştirir ve yazılı ve sözlü olarak sunar.
2. Pazarlama kararlarını yasal ve etik çerçevede değerlendirebilir.
3. Pazarlama planın tüm öğelerini (Pazar bölümlendirme, hedef kitle seçimi, konumlandırma ve pazarlama karması unsurları) bilir ve stratejik etkilerini anlayarak pazarlama planı geliştirebilir.
4. Küresel ve yerel ölçekte rekabet analizi yaparak sürdürülebilir rekabet avantajlarını pazarlama açısından değerlendirebilir

Dersin İçeriği

Ders temel pazarlama konseptlerini (Bölümlendirme,hedef kitle,konumlandırma) içermektedir.Bunun haricinde pazarlama çevresi gibi konularıda içermektedir.Derste örnek olay analizleri ve makaleler tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 21. Yüzyıl Stratejik Planlama ve Pazarlama Yönetim Süreci için Pazarlama tanımlama
2) Pazarlama Araştırması: Karar Verme Süreci ve Sistemleri
3) Tüketici Davranışı
4) İşletme, Hükümet ve Kurumsal Alış
5) Pazar Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma
6) Ürün ve Marka Stratejisi
7) Yeni Ürün planlaması ve Geliştirme
8) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
9) Kişisel Satış, İlişki Kurma ve Satış Yönetimi
10) Dağıtım Stratejisi
11) Fiyatlandırma Stratejisi
12) Hizmet Pazarlama
13) Küresel Pazarlama
14) Genel Tekrar ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. Paul Peter and James H. Donnelly, Jr.( 2009), Marketing Management, 10th Edition,McGraw-Hill International edition
Diğer Kaynaklar: •Philip Kotler, Kevin Keller (2009), Marketing Management, 13th Edition, Prentice Hall
•Case assignments

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 6 % 10
Ödev 10 % 10
Sunum 10 % 10
Projeler 15 % 15
Ara Sınavlar 20 % 20
Final 25 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 49
Ödevler 8 8
Ara Sınavlar 11 22
Final 12 83
Toplam İş Yükü 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.