BA2223 Principles of Accounting IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2223 Muhasebenin Temel İlkeleri I Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Prof. Dr. FATMA ÖZKUL
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere genel muhasebe ile ilgili temel terimleri ve temel finansal tablolar hakkında bilgi vermektir. Dış kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan finansal tabloların hazırlanması için gerekli işlemler bu dersin konularını oluşturur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yeni bir disiplini detaylı bir biçimde kavramayı öğrenebilir
2. Finansal konularda iyi bir altyapı kazanmış olur
3. Finansal raporlama hakkında temel bilgilere sahip olur
4. Finansal faktörlerin işletme performansı üzerindeki etkilerini kısaca Neden-Sonuç iliişkilerini kurmayı öğrenir
5. Bu disiplinnin terminolojisini ingilizce olarak öğrenir

Dersin İçeriği

Ders konuları:
Muhasebe ve işletme ortamı
Muhasebe kayıtları
Dönem sonu işlemleri
Muhasebe döngüsünün tamamlanması
Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi
Ticari stokların muhasebeleştirilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon • Ders İçeriğinin İncelenmesi
2) Muhasebe ve İş Çevresi Muhasebe profesyonelleri, muhasebe standartları, muhasebe eşitliği, finansal tabloların firma performansının değerlenmesinde kullanımı Pop QUIZ 1
3) Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi Hesap, yevmiye kaydı, defteri kebir, borç-alacak, çift taraflı kayıt yöntemi POP QUIZ 2
4) Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi İşlemlerin muhasebeleştirilmesi ve mizan hazırlanması POP QUIZ 3
5) Dönem sonu işlemleri Tahakkuk esası ve nakit esası POP QUIZ 4
6) Dönem sonu İşlemleri Finansal Tablolar ve kesin mizanın hazırlanması POP QUIZ 5
7) Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Hesap Kapanışları ve dönem sonu mizan POP QUIZ 6
8) Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Varlık ve Yükümlülükler ve sınıflandırılmış Bilanço POP QUIZ 7 ÖDEV 1
9) Vize Sınavı
10) Ticari Operasyonlar Stok takip sistemleri , stokların satın alınması POP QUIZ 8
11) Ticari Operasyonlar Ticari satış POP QUIZ 9
12) Ticari Mallar Stok değerleme yöntemleri POP QUIZ 10
13) Ticari Mallar Stok değerleme yöntemleri POP QUIZ 11
14) Soru çözümü ÖDEV 2

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Horngren’s Accounting, Nobles, Mattison, Matsumura, Financial Chapters, Pearson, 11th Global Edition

Other required readings will be uploaded to students via Itslearning.
Diğer Kaynaklar: yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 11 % 30
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 70
Ödevler 2 4
Küçük Sınavlar 14 28
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.