GEP0805 OntologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0805 Varlık Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, varlık üzerine tarihsel ve sistematik düşünerek o konu alanının sınırlarını belirlemeyi ve bu sınırlar içinde belirlenecek sorun merkezinde çağdaş filozofların o soruna ilişkin düşüncelerini öğrencilere öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Felsefi problem görme ve düşünme
İnsan sorununu çağdaş felsefede belirleme
Filozofun metinleriyle probleme bakma
Metinler ile problemi anlama
Metinler ile problem üzerine görüş ortaya koyma
Günümüz problemlerine cevap arama

Dersin İçeriği

Metafizik-Ontoloji-Teoloji; Varlık-Öz İlişkisi; Varlık Türleri; Tümeller Sorunu; Özgürlük Sorunu; Varlık Kuramları; Bilmenin Sınırı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Varlık sorununa dair tarihsel bir art alan oluşturma Kaynak Kitaplar
2) Varlık, bilim ve bilgi ilişkisini anlama Kaynak Kitaplar
3) Tanrı, varlık, metafizik, teoloji, töz, arke, görünüş gibi temel kavramları açıklamak Kaynak Kitaplar
4) Varlık problemini sınıflama ve tarihsel açıdan dönemlere göre açıklamak Kaynak Kitaplar
5) İslam felsefesinde varlık problemine genel bakış; Ashari,Ibn Sina, Kaynak Kitaplar
6) İslam felsefesinde varlık problemine genel bakış: Gazali, İbn Rüşd, İbn Arabi Kaynak Kitaplar
7) Ara Sınav
8) Modern felsefede varlık kavramının çözümlenmesi: Descartes, Spinoza, Berkeley, Kant
10) Çağdaş felsefede varlık problemi: Hegel Kaynak Kitaplar
11) Çağdaş felsefede varlık problemi: Heidegger Kaynak Kitaplar
12) Çağdaş felsefede varlık problemi: Whitehead Kaynak Kitaplar
13) Varoluş felsefesinde varlık açıklaması: Sartre ve Kierkegaard Kaynak Kitaplar
14) Varoluş felsefesinde varlık açıklaması: Ahmet Avni Konuk Zamansallık ve zaman kavramının analizi Kaynak Kitaplar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Varlık Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Melek Zeynep Zafer, Adnan Esenyel, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009.

İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayram Ali Çetinkaya, Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.