GEP0803 Contemporary PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0803 Çağdaş Felsefe Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SONGÜL DEMİR
Öğ.Gör. TUĞRUL ÖZKARACALAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin ana hedefi, tarihsel çerçevede modern düşünce ilkelerine bir giriş yapmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Son yirmi yıldaki felsefi yönelimlerin neler olduğunu öğrenir,
İlgi duyduğu bir konuda araştırma yapar,
Çağdaş düşünceyi tanımlar
Çağdaş felsefenin alanlarını sayar
Çağdaş filozoflar ve düşüncelerini tanıtır.

Dersin İçeriği

Yeni Kantçılık, Cassirer, Rickert; Yaşama felsefesi (Bergson ve Nietzsche), Dilthey ve tarihselcilik, hermeneutik, Brentano, Husserl ve fenomenoloji, pragmatizm ve yapısalcılık, Frankfurt Okulu, postmodernizm

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Modern felsefe nedir? Ders Notları
3) Hermenuetik nedir? Ders Notları
4) W. Dilthey ve Gadamer Ders Notları
5) Marksizim ve batı marxizmi Ders Notları
6) G.Lukacs, A Gramschi Ders Notları
7) Frankfut okulu: Adorno ve Horkheimer Ders Notu
8) Ü habermas ile iletişimsel eylem kuramu Ders Notu
9) Yapısalcılık, sauusure Ders Notu
10) R. Barthes Ders Notu
11) Lacan, althuser Ders Notu
12) Post modernizm: lytord Ders Notu
13) Post yapısalcılık: Faucault Ders Notu
14) J. derrida Ders Notu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: " Peter Watson, Ideas – A History From Fire to Freud, Phoenix Paperback, 2006.E. Levinas. Sonsuza Tanıklık (Seçme Metinler). Metis Yayınları, Zaman ve Başka-Metis Yayınları. "
"J. Derrida. Toplumbilim 10-Derrida Özel sayısı, Cogito özel sayısı. "

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5