GEP0803 Contemporary PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0803 Çağdaş Felsefe Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SONGÜL DEMİR
Öğ.Gör. TUĞRUL ÖZKARACALAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin ana hedefi, tarihsel çerçevede modern düşünce ilkelerine bir giriş yapmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Son yirmi yıldaki felsefi yönelimlerin neler olduğunu öğrenir,
İlgi duyduğu bir konuda araştırma yapar,
Çağdaş düşünceyi tanımlar
Çağdaş felsefenin alanlarını sayar
Çağdaş filozoflar ve düşüncelerini tanıtır.

Dersin İçeriği

Yeni Kantçılık, Cassirer, Rickert; Yaşama felsefesi (Bergson ve Nietzsche), Dilthey ve tarihselcilik, hermeneutik, Brentano, Husserl ve fenomenoloji, pragmatizm ve yapısalcılık, Frankfurt Okulu, postmodernizm

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Modern felsefe nedir? Ders Notları
3) Hermenuetik nedir? Ders Notları
4) W. Dilthey ve Gadamer Ders Notları
5) Marksizim ve batı marxizmi Ders Notları
6) G.Lukacs, A Gramschi Ders Notları
7) Frankfut okulu: Adorno ve Horkheimer Ders Notu
8) Ü habermas ile iletişimsel eylem kuramu Ders Notu
9) Yapısalcılık, sauusure Ders Notu
10) R. Barthes Ders Notu
11) Lacan, althuser Ders Notu
12) Post modernizm: lytord Ders Notu
13) Post yapısalcılık: Faucault Ders Notu
14) J. derrida Ders Notu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: " Peter Watson, Ideas – A History From Fire to Freud, Phoenix Paperback, 2006.E. Levinas. Sonsuza Tanıklık (Seçme Metinler). Metis Yayınları, Zaman ve Başka-Metis Yayınları. "
"J. Derrida. Toplumbilim 10-Derrida Özel sayısı, Cogito özel sayısı. "

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.