GEP0802 Aesthetic and PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0802 Estetik ve Felsefe Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı estetik alanında incelemeler yapmak ve genel sanat kavramlarına tarihsel açıdan genel bir bakış vermektir. Sanat eserlerinin nesnel varlığı ve öznel sanat zevki, güzellik ve sonsuzluk, sanat ve doğa, sanat dallarının hiyerarşi içinde sunulması, anlam ve yorum sorunları, insanlığın varacağı bir hedef olarak sanat, vb. konuların Hegel, Nietzsche, Heidegger, Derrida gibi felsefecilerin metinleri ekseninde incelenmesi ve tartışılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Güzel ve Sanat hakkında felsefi bir bakış açısı edinme
•Güzel ve Sanat fenomenlerini açıklığa kavuşturan temel felsefi kavramları öğrenmek.
•Felsefe tarihi içindeki belli başlı estetik görüşlerini öğrenip aktarabilmesi
•Sanata Felsefeyle bakmanın sağladığı olanakları görebilmesi
•Çeşitli sanat görüşleri arasındaki farklılıklarla başa çıkabilme olanaklarını görmesi,
•Sanatla ve sanat eserleriyle ilgili tartışmaları kavrayabilmesi ve bunlara katılabilmesi

Dersin İçeriği

Estetik kavramları
Sanat nedir?
tarihsel dönemlerle sanat kavramları
Sanatın değerlerle (insanın insana özgü olanaklarıyla) ilişkisi;
Sanat ve insan olmak-Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Estetiğin Tanımlanması Ders Notları
3) Estetik Okulları Ders Notları
4) Sanat nedir? Ders Notları
5) İdea ve İdeal kavramları Ders Notları
6) İdea'nın duyumsal görünümü olarak Güzel Ders Notları
7) Sanatın Sembolik Biçimi Ders Notları
8) Sanatın Klasik Biçimi Ders Notları
9) Sanatın Klasik Biçimi Ders Notları
10) İş ve Gerçek Ders Notları
11) Gerçek ve Sanat Ders Notları
12) Sanatın Romantik Biçimi Ders Notları
13) Sanatın Romantik Biçimi Ders Notları
14) Discussion of the course content Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, Basic Writings, ed. D. F. Krell, Harper Perennial, 2008.
Afşar Timuçin, Estetik, Bulut Yayınları, 2008.
İoanna Kuçuradi, Sanata Felsefeyle Bakmak, Şiir-Tiyatro Yayınları, Ankara, 1979.
Hegel, Estetik. Güzel Sanat Üzerine Dersler. Cilt:1 Çev: Taylan Altuğ
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.