GEP0708 Turkish Folk LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0708 Türk Halk Edebiyatı Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sözlü Türk edebiyatının halk anlatıları içinde ağırlıklı bir yeri olan masallar ve efsanelerin, hangi toplumsal gereksinimlerden doğduğu, bireysel ve toplumsal yaşamda nasıl bir yol gösterici rol oynadığı ve eğitimsel işlevlerinin neler olduğunun örneklerle ve anlatı çözümlemeleriyle gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin masal ve efsane türlerini tanımaları, farklılık ve benzerliklerini ayırt edebilmeleri, bu türlerde yer alan toplumsal sorunları ve çözüm önerilerini görüp kendi yaşamlarına da uyarlayabilmeleri, bu anlatılar aracılığıyla kendi anadillerinin inceliklerini kavrayıp öğrenebilmeleri beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Sözlü Türk Edebiyatının genel özellikleri, masal ve efsane türlerinin tanımları ve genel özellikleri, anadil öğretimine katkıları, eğitimsel işlevleri örnek metinler ve çözümlemeler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sözlü Türk Edebiyatının genel tanımı ve özellikleri
2) Masal ve efsane tanımı ve özellikleri
3) Türk ve dünya masallarının ve efsanelerinin ortak özellikleri ve karşılaştırmalı örnekleri
4) Masalların mesaj indeksi
5) Efsanelerin motif indeksi
6) Anlatıların mesaj indeks uyarlama örnekleri
7) Anlatıların mesaj indeks uyarlama örnekleri
8) Efsanelerin motif indeks uyarlama örnekleri
9) Efsanelerin motif indeks uyarlama örnekleri
10) Anlatıların dil-anlatım özellikleri
11) Anlatıların dil-anlatım özelliklerinin günlük hayattaki karşılıkları
12) Anlatı çözümleme yöntemleri
13) Masal çözümlemesi örnekleri
14) Efsane çözümlemesi örnekleri
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: -Masallar ve Eğitimsel İşlevleri-Mesaj Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz, 5. Baskı Cumhuriyet Kitapları Yayınları, İst. 2009
-Diyarbakır Efsaneleri-Motif Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz, 4. Baskı Cumhuriyet Kitapları Yayınları, İst. 2007
-“Mit-Din-Gelenek Aynasında Kadın”, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Folklor-Edebiyat C.10, S. 37
-Evvel Zaman İçinde-Anadolu Masalları-1, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Can Yay. 2011
-Gel Zaman Git Zaman-Anadolu Masalları-2, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Can Yay. 2011
-Zaman Zaman İçinde-Anadolu Masalları-3, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Can Yay. 2011

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 12 1 12
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 89

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5