GEP0705 Literature and SocietyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0705 Edebiyat ve Toplum Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. GÖKSEL AYMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste edebiyat-toplum ilişkisinin sorgulanması, toplumun edebiyatın çeşitli türlerinden oluşan edebi eserlere yansıma biçimleri, bunların gerçek yaşamla örtüşen yönlerinin saptanması ve edebiyatın toplumu yönlendirip, dönüştürme gücünün gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin, edebiyat-toplum ilişkisini sorgulamaları ve edebiyatın toplumu yönlendirip-değiştirmedeki rolünü, karşılaştırmalı yöntemlerle saptayıp, farketmeleri beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmiş edebi eserlerin, edebiyat ve toplum ilişkisi bağlamında incelenmeleri ve bu eserlerde yer alan toplumsal yansımaların, gerçek yaşamdaki karşılıklarının gösterilmesi ve edebiyatın, toplumsal dönüşümdeki rolünün8 gösterilmesi, dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Edebiyat ve Toplum ilişkisine genel bir bakış. Öğretim Üyesinin Sunumu
2) Sözlü edebiyatın içerdiği toplumsal veriler. Öğretim Üyesinin Sunumu
3) Türk ve Dünya Sözlü Edebiyatı’ndan örnekler. Muhsine Helimoğlu Yavuz-Masallar ve Eğitimsel İşlevleri,Cumh.Kit.Yay.,İst.2009(4.baskı) Muhsine Helimoğlu Yavuz ,“Göç ve Göçmenlik Edebiyatında Yer Alan Dramatik İnsan Manzaralarından Bir Kesit”, Kültür ve Edebiyatta Göç ve Göçmenlik, KIBATEK Yay., Ank.2009, s.47-51
4) Yazılı edebiyatın içerdiği ve yansıttığı toplumsal veriler ve bu verilerin değerlendirilme yöntemleri. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997 Muhsine Helimoğlu Yavuz ,“Biyografik Romanlardan Hareketle ‘Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir’ Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme”, Folklor/Edebiyat, C.18, S.69, 2012-1, s.263-276
5) Türk ve Dünya Edebiyatı’nın klasik romanlarında yer alan, toplum olgusuna genel bir bakış. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997
6) Bu olguların, karşılaştırmalı yöntemle değerlendirilmesi. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997
7) Rus klasiklerinden, Tolstoy’un “Anna Karenina” romanının, toplumsal veriler açısından çözümlenmesi. Tolstoy, “Anna Karenina“
8) VİZE
9) Fransız klasiklerinden, Stendhal’in “Madame Bovary” romanının, toplumsal veriler açısından çözümlenmesi. Stendhal,“Madame Bovary”
10) Amerikan klasiklerinden, John Steinbeck’in “Gazap Üzümleri” romanının, toplumsal veriler açısından çözümlenmesi. John Steinbeck, “Gazap Üzümleri”
11) Rus klasiklerinden Çehov’un “Küçük Köpekli Kadın” öyküsünün, dayandığı toplumsal doku. Çehov, “Küçük Köpekli Kadın”
12) Türk romanlarından Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” romanının yansıttığı, toplumsal yapı. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, Ank.1976 Recaizade Mahmut Ekrem, “Araba Sevdası”
13) Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” romanının toplumsal zemini. Halit Ziya Uşaklıgil, “Aşk-ı Memnu”
14) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” romanının yansıttığı, toplumsal kesit. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Yaban”

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: -Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997
-Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, Ank.1976
-“Biyografik Romanlardan Hareketle ‘Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir’ Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme”, Folklor/Edebiyat, C.18, S.69, 2012-1, s.263-276
-“Göç ve Göçmenlik Edebiyatında Yer Alan Dramatik İnsan Manzaralarından Bir Kesit”, Kültür ve Edebiyatta Göç ve Göçmenlik, KIBATEK Yay., Ank.2009, s.47-51

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 12 12
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5