GEP0705 Literature and SocietyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0705 Edebiyat ve Toplum Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. GÖKSEL AYMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste edebiyat-toplum ilişkisinin sorgulanması, toplumun edebiyatın çeşitli türlerinden oluşan edebi eserlere yansıma biçimleri, bunların gerçek yaşamla örtüşen yönlerinin saptanması ve edebiyatın toplumu yönlendirip, dönüştürme gücünün gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin, edebiyat-toplum ilişkisini sorgulamaları ve edebiyatın toplumu yönlendirip-değiştirmedeki rolünü, karşılaştırmalı yöntemlerle saptayıp, farketmeleri beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmiş edebi eserlerin, edebiyat ve toplum ilişkisi bağlamında incelenmeleri ve bu eserlerde yer alan toplumsal yansımaların, gerçek yaşamdaki karşılıklarının gösterilmesi ve edebiyatın, toplumsal dönüşümdeki rolünün8 gösterilmesi, dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Edebiyat ve Toplum ilişkisine genel bir bakış. Öğretim Üyesinin Sunumu
2) Sözlü edebiyatın içerdiği toplumsal veriler. Öğretim Üyesinin Sunumu
3) Türk ve Dünya Sözlü Edebiyatı’ndan örnekler. Muhsine Helimoğlu Yavuz-Masallar ve Eğitimsel İşlevleri,Cumh.Kit.Yay.,İst.2009(4.baskı) Muhsine Helimoğlu Yavuz ,“Göç ve Göçmenlik Edebiyatında Yer Alan Dramatik İnsan Manzaralarından Bir Kesit”, Kültür ve Edebiyatta Göç ve Göçmenlik, KIBATEK Yay., Ank.2009, s.47-51
4) Yazılı edebiyatın içerdiği ve yansıttığı toplumsal veriler ve bu verilerin değerlendirilme yöntemleri. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997 Muhsine Helimoğlu Yavuz ,“Biyografik Romanlardan Hareketle ‘Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir’ Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme”, Folklor/Edebiyat, C.18, S.69, 2012-1, s.263-276
5) Türk ve Dünya Edebiyatı’nın klasik romanlarında yer alan, toplum olgusuna genel bir bakış. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997
6) Bu olguların, karşılaştırmalı yöntemle değerlendirilmesi. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997
7) Rus klasiklerinden, Tolstoy’un “Anna Karenina” romanının, toplumsal veriler açısından çözümlenmesi. Tolstoy, “Anna Karenina“
8) VİZE
9) Fransız klasiklerinden, Stendhal’in “Madame Bovary” romanının, toplumsal veriler açısından çözümlenmesi. Stendhal,“Madame Bovary”
10) Amerikan klasiklerinden, John Steinbeck’in “Gazap Üzümleri” romanının, toplumsal veriler açısından çözümlenmesi. John Steinbeck, “Gazap Üzümleri”
11) Rus klasiklerinden Çehov’un “Küçük Köpekli Kadın” öyküsünün, dayandığı toplumsal doku. Çehov, “Küçük Köpekli Kadın”
12) Türk romanlarından Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” romanının yansıttığı, toplumsal yapı. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, Ank.1976 Recaizade Mahmut Ekrem, “Araba Sevdası”
13) Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” romanının toplumsal zemini. Halit Ziya Uşaklıgil, “Aşk-ı Memnu”
14) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” romanının yansıttığı, toplumsal kesit. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Yaban”

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: -Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç,Ank.1997
-Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, Ank.1976
-“Biyografik Romanlardan Hareketle ‘Kişisel Tarih Toplumsal Tarih midir’ Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme”, Folklor/Edebiyat, C.18, S.69, 2012-1, s.263-276
-“Göç ve Göçmenlik Edebiyatında Yer Alan Dramatik İnsan Manzaralarından Bir Kesit”, Kültür ve Edebiyatta Göç ve Göçmenlik, KIBATEK Yay., Ank.2009, s.47-51

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 12 12
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.