GEP0604 Interpersonal CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0604 Kişilerarası İletişim Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. BERNA GÜLOĞLU
Öğ.Gör. NAZMİYE ARDUÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, insan ilişkilerini şekillendirme ve bu ilişkilere devamlılık kazandırma açısından kişilerarası iletişimi incelemeyi, kişilerarası iletişimin bireysel kimlik gelişiminde oynadığı rolü ve sosyal etkileşim içinde olan kişilerin iletişimlerini geliştirme yolunda bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öncelikle öğrencilere kendilerini ve öteki insanları tanımalarını sağlayacak bilgileri nasıl edinecekleri öğretilir. Her dersin başında öğrenciye o haftanın konusu üzerinde düşündürecek bir "olay-durum" verilir ve bunun üzerine bir tartışma açılır. Daha sonra bilimsel ve toplumsal veriler ışığında durum açıklanır ve bilgiler derlenir. Alanlarında uzman akademisyen, yazar, sanatçı ve uygulamacılar derslere konuşmacı olarak çağırılır.

Dersin İçeriği

Bu ders toplumsal bağlam, kültür, kimlik ve rollerin yüz yüze iletişimdeki etkisini kapsamaktadır. Derste örnek olaylar çerçevesinde kişilerarası iletişim unsurları analiz edilmektedir. Öğrencilerden tartışmaya katılmaları ve bir grup projesi hazırlamaları beklenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İLETİŞİME GİRİŞ: TEMEL KAVRAMLAR VE SÜREÇLER
2) İLETİŞİM BECERİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
3) KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ
4) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE DİNLEME
5) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE EMPATİ
6) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE KENDİNİ AÇMA
7) KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE SÖZSÜZ İLETİŞİM
8) ARA SINAV!
9) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE GÜVENGENLİK
10) KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA ÇÖZME
11) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE DUYGUSAL ZEKÂ
12) Öğrenci Sunumları
13) Öğrenci Sunumları
14) Öğrenci Sunumları
15) Öğrenci Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: KİŞİLERARASI İLİŞKİLER ve ETKİLİ İLETİŞİM
Editör: Alim Kaya 6. Baskı 2014, Pegem Akademi
Diğer Kaynaklar: Etkili İletişimin Önündeki 8 Engel, Kevin Hogan, Yakamoz Kitap, 2003.
İletişimsizlik Becerisi, Kadir Özer, 2000, Sistem Y.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 15
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar 1 5 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.