GEP0601 Communication in Local GovernmentsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0601 Yerel Yönetimlerde İletişim Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilere, yaşadıkları şehire bir iletişimci gözüyle bakabilmeyi, şehirle ilgili farkındalığı geliştirip güçlendirmeyi, iletişim teorilerinden uygulamaya giden süreçleri canlı örnekleriyle deneyim olarak yaşatmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci;
1- iletişim teorilerinden hareketle bir şehrin iletişim dilini ve tarzını öğrenir
2- iletişim diliyle şehir arasındaki ilişkiyi analiz eder
3- teori ve pratik arasındaki farkı çok farklı boyutlarıyla değerlendirir
4- teoriyle uygulamayı, örneklerden hareketlerle karşılaştırır
5- iletişim teorilerinin yaşadığı şehirde hangi anlayışla uygulandığını kavrar
6- iletişim kavramıyla yaşadığı şehir arasındaki ilişkiyi derinlemesine anlar

Dersin İçeriği

yerel yönetimlerde, kurumsal iletişimden sosyal pazarlamaya, şehre değer katan çalışmalardan organizasyonların yeniden konumlanmasına kadar geniş bir yelpazeyi içerir, her konu öğrencilere hayata geçmiş gerçek kampanya örnekleriyle anlatılır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş; yerel yönetimlerde iletişim
2) yerel yönetim ve kurumsal iletişim (İBB ve iştirakleri arasında kurumsal iletişim)
3) sosyal pazarlama(İBB ve STK’larla yürütülen sosyal kampanyalar)
4) Sosyal Belediyecilik
5) Marka şehir nedir, uluslararası organizasyonların şehre katkıları Çeşitli makaleler, IBB faaliyet raporları
6) sporun kente kazandırdığı değer
7) turizm ve kongre turizminin kente kattığı değer IBB faaliyet raporları, tanıtım kataloğu
8) şehirdeki etkinliklerin yeniden konumlandırılması
9) kültürel ve sanatsal etkinliklerin kente kattığı değer IBB 8.yıl kataloğu
10) eğitim ve kent hayatına kattığı değer
11) gençliğe yönelik etknlikler ve kente kattığı değer
12) toplu ulaşımın kent yaşamındaki önemi ve kente kattığı değer IBB ulaşım raporları
13) kent yaşamı ve çevre
14) kent yaşamı ve teknoloji, sosyal medya kullanımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kampanya örnekleri ve raporları, IBB faaliyet raporları, Istanbul Guide, IBB 8. Yıl kataloğu

IBB annual reports, Istanbul guide, various articles, IBB 8th year catalogue
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.