GEP0502 Great Discoveries and Inventions in the History of ScienceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0502 Bilim Tarihinde Büyük Buluşlar ve Keşifler Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel bağlam çerçvesinde bilimin ve teknolojinin gelişimini tartışmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci bu derste:
1. Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri açıklar.
2. Tarih boyunca yapılan önemli bilimsel buluşlardan örnekler verir.
3. Uygarlıkların bilime katkılarını belirlemede tarihsel yöntem uygular.
4. Tarihçilerin bilimsel devrime ilişkin düşüncelerini belirler.
5. Tarihsel verilere göre bilimsel buluşların teknolojiye uygulanabilirliklerine karar verir.
6. Endüstri devriminin ortaya çıkış nedenlerini açıklar.

Dersin İçeriği

Ders en erken bilimsel fikirlerin çıkışından Ortaçağ, Yeniçağ ve Modern Dönemi kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Rehber Temalar Dersin kitabi
2) Aletler ve Alet Yapıcılar, Çiftçinin Hanedanlığı dersin kitabi
3) Firavunlar ve Mühendisler dersin kitabi
4) Yunan Bilimi dersin kitabi
5) İskenderiye ve Doğu Bilimi dersin kitabi
6) Çin'de ve Hindistan’da Bilim dersin kitabi
7) Yeni Dünya’da Bilim dersin kitabi
8) Yeni Dünyada Bilim II dersin kitabi
9) Kopernik ve Galileo dersin kitabi
10) Isaac Newton dersin kitabi
11) Endüstri Devrimi dersin kitabi
12) Devrimin Mirasi dersin kitabi
13) Yeni Aristocular dersin kitabi
14) Atom Bombası ve Genom dersin kitabi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: James E. McLellan ve Harold Dorn, Science and technology in world history: an introduction (The Johns Hopkins University Press, 2006)
Diğer Kaynaklar: Seçme Okuma Parçaları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.