GEP0413 Ottoman Turkish IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0413 Osmanlı Türkçesi I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NEJDET ÖZTÜRK
Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Türkler, İslâmiyeti kabul ettikten sonra Arap kökenli alfabeyi kabul etmişler ve bu yazı sistemini, Latin alfabesi kabul edilinceye kadar (1928) bin yıl kulanmışlardır. Osmanlılar döneminde tarih, edebiyat, hukuk, mimari ve başka bilimlere ait çok sayıda eser ve belge Osmanlı Türkçesi dediğimiz bu yazı sistemi ile yazılmıştır. Dolayısıyla “el yazması”, “matbu eser” ve “arşiv belgesi”nden oluşan zengin kültür hazinesi mevcuttur. Osmanlı kültür ve uygarlığı ile doğrudan tanışmak isteyenler için bu alfabeyi öğrenmek gerekir. Osmanlı dönemi Türk dilinin gerçek bir zirvesidir. Bu dönemde, devletin siyasî gücüne denk olarak Türkçe üç kıtada yaygın olarak kullanılan bir dil olmuştur. Bu “imparatorluk dili” ile tanışacak olanlara yeni ilgi alanları açılabilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Osmanlı Türkçesi alfabesini tanır,
•Osmanlı Türkçesi alfabesinin seslerini analiz eder,
•Osmanlı Türkçesi’ni okuma-yazma becerisi kazanır,
•Osmanlı tarihinin kütüphane ve arşiv kaynakları ile tanışır,
•Osmanlıca kaynaklardan yararlanmak için Osmanlı Türkçesi’nin önemini kavrar.

Dersin İçeriğiOsmanlı Türkçesi’nin, harflerle birleşmelerinden başlanarak, yapım ve çekim ekleri ve kurallarıyla öğretilmesi, metin okuma alıştırmaları. Osmanlı Türkçesi’ndeki Arapça ve Farsça unsurları, metin okuma alıştırmaları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtılması, giriş
2) Latin alfabesinden önce Türklerin kullandıkları alfabeler ve bunlardan Arap alfabesi kökenli Osmanlı Türkçesi’ni öğrenmenin önemi.
3) Osmanlı Türkçesi yazı sisteminin temel harflerinin kavratılması.
4) Harf grupları. Harflerin birleşme özellikleri. Birleşen ve birleşmeyen harfler.
5) Sesli harfler, harekeler ve işaretler. Uzun okutan harfler.
6) Yalnızız (Peyami Safa, Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1975, s. 46-48’den)
7) Miskinler Tekkesi (Reşat Nuri Güntekin, Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, İstanbul 1975, s. 42-44’den)
8) Belirlilik takısı, Şemsi ve Kameri harfler. Gramer: İsm-i fail, İsm-i Mef’ul
9) Üsküdar ve Boğaziçi Mesireleri (Ali Rıza, 13. Hicrî Asırda İstanbul Hayatı)
10) Üsküdar ve Boğaziçi Mesireleri (Ali Rıza, 13. Hicrî Asırda İstanbul Hayatı)
11) Hıdrellez Günü Haydarpaşa Çayırı (19. yüzyıl, Tarik’ten)
12) Hıdrellez Günü Çürüklük (19. yüzyıl, Tarik’ten). Arapça ay adları.
13) İstanbul’un fethi (Âşık Paşazade Tarihi’nden, İstanbul 1332)
14) Milli Mücadele Başlarken (Atatürk, Nutuk, İstanbul 1927)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Prof. Dr. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, kesit yayınları, İstanbul 2010.
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, 1,2,3, Ankara 1970.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 7
Ödev 8 % 8
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 5 5
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.