GEP0410 Italian IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0410 Italyanca II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SEMA SEVİNÇ BAYKAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sıkca kullanılan cümleleri ilgili alanlarda (genel kişiye özel ve aile bilgisi, alişveriş, çevreyi tanıma ve meslekler) anlayabilmek. Rutin ve bilindik konularda basit cümlelerle konuşabilmek ve direkt bilgi akışımı sağalayabilmek. Belirli konularda basit terimlerle çevre ve ihtiyaçlar hakkında acıklama yapabılmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Dinleme: Kendisi ve çevresi ile igili alışıla gelen kelime ve terimleri algılıyabilecek.
o Okuma: Kısa ve basıt metinleri anlayabilecek; farklı tür metinleri (mönü, tarife, reklamlar, vs.) okuyup genel anlamını tahmin edebilecek.
o Karşılıklı konuşma: Belirli konular ve aktiviteler ile ilgili basit cümlelerle konuşabilecek ve gerek bilgi aktarabilecek.
o Sözlü anlatım: Belirli konularda ve çevresiyle ilgili tanımı sağlayabilecek.
o Yazma: Belirli konularda kısa, basit kompozisyonlar yazabilecek.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Teml Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A2 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Orientasyon / İtalyanca 2 programının öğrencilere tanıtlması ve İtalya hakkında genel filir edinilmesi. İtalyan 1’in tüm konularının genel tekrarı (gramer ve kelime). PowerPoint slide Extra material
2) İtalyan 1’in tüm konularının genel tekrarı (gramer ve kelime). Yol tarifi. Cins ve sayılarına göre sıfat ve isim arasındaki uyum. “articoli partitivi”, ve ‘molto’ kullanımı. Extra material Italian Espresso 1 (unità 6/unit 6)
3) İtalya’da gezmek: yol tarfileri, turistik yerleri ziyaret etmek, belirli konu hakkında mektup ve kart postal yazmak. Tarifeleri okuyabilmek. Italian Espresso 1 (unità 6, unit 6),
4) Geçmiş zamanı öğrenmek. Tatiller hakkında hem geçmişte hem de şimdiki zamanda konuşmak ve yazmak. Italian Espresso 1 (unità 7, unit 7)
5) Geçmiş zamanı ile pratık yapmak, bazı düzensiz fiilleri öğrenmek. Genel aktiviteler ve rutinler hakkında geçmiş zamanda konuşmak ve yazmak. Hava hakkında konuşmak. Sıfatların derecelendirilmesini (en yüksek derece) öğrenmek. Italian Espresso 1 (unità 7, unit 7)
6) Yiyeceklerle ilgili sevip sevmedikleri yeni müfredatla soru ve cevap şekliyle öğrenmek. Supermarkette bulunan yiyeceklerin miktarı ve kalitesi hakkında konuşmak. Italian Espresso 1 (unità 8, unit 8)
7) Alişverişe bağlantılı metinler ve dialoglardaki artikel ve direkt zamirlerin (tekil) kullanımını öğrenmek. Italian Espresso 1 (unità 8, unit 8)
8) Genel Tekrar. Extra material Italian Espresso 1 (Esercizi / exercises)
9) Yeni tekstlerde direct zamirlerin kullanımı ve çoğul zamirleri öğrenmek. Edilgen cümle yapısını öğrenmek. Okuma ve Anlama. Italian Espresso 1 (unità 8, unit 8)
10) Günlük rutin ve alışkanlıkları tanımlama. Dönüşlü fiileri öğrenmek, sıfat ve zarfların farklı kullanımı. Italian Espresso 1 (unità 9, unit 9)
11) Farklı okasyonlar için tebrik kartları yazmak. Milli kutlamalar hakkında konuşmak. Renkleri öğrenmek. Italian Espresso 1 (unità 4, unit4) Extra material
12) Gelecek zaman öğrenmek ve pratik yapmak. Gelecekteki planlar hakkında konuşmak. Emir kipiyi öğrenmek. Italian Espresso 2 (unità 8, unit 8)
13) Geçmiş, şimdiki, gelecek zamanlarını yazımda kullanmak. Resmi ve gayriresmi dialogları okuyup cümlelerinin yapısını incelemek. Genel dil bilgisi alaştırmaları. Italian Espresso 2 (unità 8, unit 8)
14) Sunumlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: ITALIAN ESPRESSO 1 & 2 Gruppo Italiaidea/ Alma Edizioni, power point sunumlar , İtalyanca okutmanın tarafından hazırlanan ek kitapçık.

ITALIAN ESPRESSO1 & 2 Gruppo Italiaidea/ Alma Edizioni, power point presentations, booklet prepared by the Italian instructor.
Diğer Kaynaklar: Verbissimo; Alma Edizioni,2003 İtalyan grameri ; Alma Edizioni,2004; Zanichelli,2007. Gerekli görüldüğünde birim tarafından hazırlanan ek materyaller.

Verbissimo; Alma Edizioni,2003 İtalyan grameri ; Alma Edizioni,2004; Zanichelli,2007. Extra materials prepared by the department if necessary.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.