GEP0409 Italian IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0409 Italyanca I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SEMA SEVİNÇ BAYKAL
Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Dinleme:Ailesi ile ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları,barda veya restoranda geçen bir konuşmayı,mesleğini içeren bildik konularla ilgili temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilecektir.
o Okuma: Kısa mesaj,e-mail,iş, menü gibi yazılı metinlerdeki bildik sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilecektir.
o Karşılıklı konuşma:Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilecektir. (Örneğin: kendisini ve yakın çevresini tanıştırma, barda ve restoranda sipariş verme ve hesap isteme)
o Sözlü anlatım:Kendisini,yaşını,yaşadığı yeri, mesleğini ,yakın çevresini ve kişisel zevklerini betimlemek için basit kalıp ve tümceleri kullanabilecektir.
o Yazma:Kısa ve basit tümcelerle kendisini ve yakın çevresini yazılı olarak tanıtabilecek,isim,uyruk,adres,telefon numarası gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon/ İtalyanca I programının öğrencilere tanıtılması ve İtalya hakkında genel fikir edinilmesi. PPT1. Dispensa. Powerpoint slide (ITALIA italiano)
2) Selamlaşma. Alfabe. İsim sormak ve söylemek. Telaffuz çalışması yapmak. Konu ile ilgili mini dialoglar dinlemek ve yapmak. Italian Espresso 1 (unità 1/unit 1), Dispensa.
3) 0'dan 20 kadar sayılar. Milliyet sıfatlarını kullanarak nereli olduğunu sormak ve söylemek. Basit soru kalıpları ile soru sormak ve cevap vermek. Belirli tanımlıklar (tekil) Italian Espresso 1 (unità 1, unit 1)
4) Soru kalıplarını kullanarak soru sormak ve cevap vermek. öğrenilen fiillerle kısa bir tanıtma yazısı yazmak. Kendini tanıtmak. Italian Espresso 1 (unità 1, unit1)
5) Meslekler. Ne iş yaptığını sormak ve söylemek. iş yerleri. nerede çalıştığını sormak ve söylemek. soru kalıpları kullanarak soru yapmak ve cevap vermek. 20 dan 100 kadar sayılar. Yaş sormak ve söylemek. Telefon numarası ve adres sormak ve söylemek. Geniş zamanda -are bitimli düzenli fiiller. Olumsuz cümler kurmak Italian Espresso 1 (unità 2, unit2)
6) Restoranda sipariş vermek ve hesap istemek. Cins ve sayılarına göre isimler, belirtili tanımlıklar. Konu ile ilgili yazma ve dinleme çalışmaları yapmak.O, a, e bitimli tekil ve çoğul isimler. - ere bitimli düzenli fiiller Italian Espresso 1 (unità 2/3, unit2/3)
7) Barda yiyecek içecek siparişi vermek, ile barda hangi yiyecek ve içeceklerin bulunduğunu görmek., belirtisiz tanımlıklar. İşaret sıfatları. Belirtili tanımlıkları (çoğul) ve belirtisiz tanımlıkları. Italian Espresso 1 (unità 3, unit3)
8) Tekrar. Extra material Italian Espresso 1 (Esercizi)
9) Haftanın günlerini öğrenmek. Restoran dialoğunu canlandırmak. Konu ile ilgili ilanları okuyup anlamak ve bir ilan oluşturmak. Hal hatır sormak; kendini ve bir başkasını tanıtmak. bir dialog canlandırmak ve konuşulan dillerden bahsetmek. Düzenli ve birkaç düzensiz –ire filleri. Italian Espresso 1 (unità 3, unit3)
10) are, ere ve ire bitimli düzenli fiiller. Verilen bilgiler doğrultusunda resimdeki kişileri tanıtma. okuma ve yazma çalışmaları yapmak. Italian Espresso 1 (unità 4, unit4)
11) Kendini tanıtmak ve kişisel tercihleri ifade etmek, konu ile ilgili metin okumak ve alıştırmalar yapmak Düzenli fiillerin şimdiki zamana göre çekimi ve ilgili alıştırmalar yapmak. Italian Espresso 1 (unità 4, unit4)
12) Tatil hakkında ve boş zamanda yapılan aktiviteler ile ilgili konuşmak ve yazmak. Italian Espresso 1 (unità 5, unit 5)
13) 100’den sonraki sayılar. Basit edatların kullanımı. Gayri resmi ve resmi kullanımları öğrenmek Italian Espresso 1 (unità 5, unit 5)
14) Sunumlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: ITALIAN ESPRESSO 1 Gruppo Italiaidea/ Alma Edizioni, power point sunumlar , İtalyanca öğretmenin tarafından hazırlanan ek material.

ITALIAN ESPRESSO 1 Gruppo Italiaidea/ Alma Edizioni, power point presentations, booklet prepared by the Italian instructor.
Diğer Kaynaklar: Verbissimo; Alma Edizioni,2003 İtalyan grameri ; Alma Edizioni,2004; Zanichelli,2007. Gerekli görüldüğünde birim tarafından hazırlanan ek materyaller.

Verbissimo; Alma Edizioni,2003 İtalyan grameri ; Alma Edizioni,2004; Zanichelli,2007; extra materials prepared by the department if necessary

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.