GEP0121 Introduction to TheatreBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0121 Tiyatroya Giriş Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Opsiyonel Program Bileşenleri: none
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri tarihsel bir perspektiften bakarak dünya tiyatrosunun belli başlı akımlarıyla, üreticileriyle ve eserleriyle tanıştırmaktır. Antik Yunan’dan 18. yüzyıla değin tiyatronun dünya üzerindeki farklı çağlarda ve farklı kültürlerde geçirdiği değişim ve gelişim süreçleri, ele alınan dönemin toplumsal koşullarıyla paralel olarak incelenecek, böylece sanat ve toplum ilişkisi irdelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci;
1- Tiyatro sanatını tanır, tarihsel sürecini öğrenir, dram sanatı hakkında bilgi sahibi olur.
2- Başta tiyatro olmak üzere sanatının toplum üzerindeki yansımasını ve etkisini değerlendirme yetisi kazanır.
3- Kültür ve Tiyatro arasındaki ilikiyi anlar ve analiz eder.

4- Farklı tiyatro türlerini, drama formlarını tanır, bu türleri
Dönemlerine göre değerlendirir, ve karşılaştırır.

5- Rejisör, dramaturg, aktör gibi tiyatro görevlilerini tanımlar, işlevselliklerini tartışır, sanat-sanatçı ilişkisini
Kurar.

6- Komedya, tragedya, fars, beden-dili, ses, diksiyon ,tirad gibi sahne sanatı terimlerini tanır, genel kültürünü geliştirir.

7- Çağdaş tiyatro algısını kavrar, tanımlar. Çağdaş tiyatro
Akımlarını , diğer akımlarla tarihsel süreçlerine göre
Karşılaştırır, değerlendirir. Analiz etme ve yorumlama yetisinin geliştirir.

8- Tiyatro oyunlarını/metinleri analiz etme yöntemlerini öğrenir ve tanır. Eleştirsel gözle düşünme, değerlendirme yetisi kazanır ve ya geliştirir.

Dersin İçeriği

Başlangıcından günümüze uzanan Tiyatro tarihi, tiyatro akımları, dram sanatının temel türleri, tiyatro terimleri, tiyatro tarihine yöne veren önemli yazarlar, yönetmenler ve tiyatro kuramcılarını incelemek, tiyatro oyunları izlemek ve değerlendirmek dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tiyatro Nedir? Sanat ve Tiyatro. Tiyatro tanımı.
2) Tiyatronun Kaynağı ve Kökeni M.Ö 500’lü yıllarda yaşam ve sanat
3) Antik Medeniyetlerde Tiyatral Törenler/ Ayinler/ Kutlamalar Eski Mısır , ve Anadolu Medeniyetlerinde çok tanrılı dinler, Dini Törenler. “Osirisin Acı Çekme” oyunu
4) Antik Yunan Tiyatrosu Atina’da yaşam, Zeus / Apollon Törenleri ve Dionisos Şenlikleri
5) Tragedya ve Komedya Poetika / Aristotales , Sofokles, Euripides ve Aristophanes
6) Roma Dönemi Tiyatrosu Kolezyum, Gladyatörler ve Arena, Terentius, Plautus.
7) Temel Tiyatro Terimleri ve Dram Türleri Tiyatro Terminolojisi ve Komedi, Trajedi, Drama ve alt türler.
8) Ortaçağ Tiyatrosu / Temel Tiyatro Terimleri Kilise, Din ve Sanat, Esnaf loncaları, Oyun: Ademoğlu (everyman)
9) Rönesans ve Tiyatro İspanya, Fransa, İtalya- Mimari, Akımlar,Commedia Dell’arte, Lope De Vega, Moliere, Racine, Calderon,
10) Elizabeth Dönemi Tiyatrosu 16. yy’da edebiyat,İngiltere’de rönesans, Saray-Kilise,W.Shakespeare
11) Tiyatroda Akımlar / Bertolt Brecht ve Epik Tiyatro Klasikçilik, Romantizm, Naturalizm(doğalcılık) Simgecilik, Dışavurumculuk, Gerçekçilik / Üç Kuruşluk Opera / B. Brecht
12) Stanislavski, Çehov ve Moskova Sanat Tiyatrosu Stanislavski Metodu, Martı, Vişne Bahçesi , Vanya Dayı Anton Çehov
13) Çağdaş Tiyatro Anlayışı ve Çağdaş Yazarlar Absürd, Avant-garde, Underground , İn-yer-face tiyatro hareketleri.
14) Çağdaş Tiyatro Algısı ve Çağdaş Oyunlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Dünya Tiyatro Tarihi 1- 2 / Özdemir Nutku
Tiyatro Tarihi /Memet Fuat
Antik Yunan Tragedyaları / Sofokles, Eurupides
Poetika / Aristotales
Bütün Oyunları / Shakespeare, Brecht, Çehov
Dram Sanatı / Özdemir Nutku
Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi / Sevda Şener

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Uygulama 3 % 5
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 4 12
Ödevler 3 3 9
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.