GEP0115 Introduction to Art HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0115 Sanat Tarihine Giriş Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. BANU BİLGİCİOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Ders, disiplinlerarası bir kapsam ile, farklı kronolojik ve coğrafi ortamlardaki kültürel izlenimlerini sanat aracılığıyla anlamayı sağlar. Bu ders, Batılı ve Batılı olmayan kültürlerin mimari, heykel ve resim ile ilgili temel kavramları üzerine odaklanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Sanat tarihi ve bir sanat eserinin üretimi üzerine bir bakış açısı geliştirmek
•Sanatın evrensel ve kültürlerarası boyutlarına yönelik görsel bir duyarlılık geliştirmek
•Sanat akımlarını, sanatçıları ve eserlerini örneklemek
•Sanat terminolojisini ve estetik kavramlarını tanımlamak ve kullanmak
•Sanattaki güncel konuları, değişimleri ve akımları karşılaştırmak
•Sanatla ilgili düşünceleri görsel, sözlü ve yazılı bir biçimde sunmak
•Bir sanat eserinin kompozisyonu, konusu ve anlatımı üzerine yorum yapmak

Dersin İçeriği

Sanat nedir, sanatçı kimdir ? & Antik Sanat ve Arkeoloji, Asya Sanatları“Buda Görüntülerinin Başlangıcı” (Hindistan-Çin-Japonya), Ortaçağ Sanatı, Rönesans Sanatından Modern Sanat Akımlarına.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sanat Nedir? Sanatçı Kimdir? WÖLFFLIN, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985
2) Antik Sanat ve Arkeoloji Gombrich Sanatın Öyküsü, Bölüm 1
3) Mısır Sanatı Piramitler, Resim ve Heykel FREEMAN, Charles, Mısır, Yunan ve Roma: Akdeniz Uygarlıkları, Çev. Kemal Angı, Dost Kitabevi, Ankara, 2003. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 2
4) Antik Yunan Mimarisi FREEMAN, Charles, Mısır, Yunan ve Roma: Akdeniz Uygarlıkları, Çev. Kemal Angı, Dost Kitabevi, Ankara, 2003. CARPENTER, Thomas H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002 GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 3-4
5) Antik Yunan Resim ve Heykel CARPENTER, Thomas H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002 FRIEDELL, Egon, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2003. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 3-4
6) Roma Sanatı&Mimarisi ve Şehirler WHEELER, Mortimer, Roma Sanatı ve Mimarlığı, Homer Kitabevi, İstanbul, 2005 GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 6
7) İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne ziyaret
8) Asya Sanatları“Buda Görüntülerinin Başlangıcı” (Hindistan-Çin-Japonya), GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 7 ROWLAND, B., The Art and Architecture of India,Buddhist-Hindu-Jain,Penguin Books,1984 FISCHER, R.E., Buddhist Art and Architecture,Thames and Hudson,Londra 1993
9) Hristiyanlık ve Erken Hristiyan Sanatı (Bizans Dönemi) Rodlay, L., Byzantine Art and Archeology GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 6
10) Ortaçağ Sanatları (erken Avrupa şehirleri, katedraller ve küçük el sanatları ) DUBY, George, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, İmge Kitabevi PANOFSKY, E., Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe,Kabalcı Yayınevi,1998. PRIENE, Ortaçağ’da Kentler GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 9-10
11) Rönesans Sanatı ve Sanatçıları (Italya’da) MURRAY, P., The Architecture of the Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1970. ACKERMAN, James S., Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture, MIT Pres, Cambridge, Ma BLUNT, Anthony, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford University Pres, London. BURCKHARDT JACOB, İtalya’da Rönesans Kültürü, II Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 12-13
12) Rönesans Sanatı ve Sanatçıları (Kuzey Avrupa’da) BURKE, P., Rönesans, Babil Kitapları, İstanbul. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 14/17
13) Barok Sanatı GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 19-20
14) Sanatta Akımlar LYNTON, N.,Modern Sanatın Öyküsü

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: GOMBRICH, E.H., The Story of Art, Phaidon
BENTON, Jonetta Rebold- DI YANNI, Robert. Art and Culture, An Introduction to the Humanities, Volume I.
CROIX, Horst de la- TANSEY, Richard G., Gardner’s Art, Through The Ages “Ancient, Medivial and Non- Europan Art”, Ninth Edit
HARTT, Friedrich. Art, A History of Painting, Sculpture, Architecture, Fourth Edition.
LYNTON, N.,Modern Sanatın Öyküsü
BURKE, P., Rönesans, Babil Kitapları, İstanbul.
MURRAY, P., The Architecture of the Italian Renaissance, Schocken Books, New York, 1970.
ACKERMAN, James S., Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture, MIT Pres, Cambridge, Ma
BLUNT, Anthony, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford University Pres, London.
BURCKHARDT JACOB, İtalya’da Rönesans Kültürü, II Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
DUBY, George, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, İmge Kitabevi
PANOFSKY, E., Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe,Kabalcı Yayınevi,1998.
PRIENE, Ortaçağ’da Kentler
RODLAY, L., Byzantine Art and Archeology
CARPENTER, Thomas H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2002
FRIEDELL, Egon, Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2003.
WÖLFFLIN, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985
ROWLAND, B., The Art and Architecture of India,Buddhist-Hindu-Jain,Penguin Books,1984
FISCHER, R.E., Buddhist Art and Architecture,Thames and Hudson,Londra 1993

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 1 20 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.