GEP0114 Fine Arts in TurkeyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0114 Türkiye’de Güzel Sanatlar Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Türk sanatındaki çeşitli akımları ve özelliklerini anlamaya çalışmaktır. 18.yy’dan günümüzeözellikle mimari, resim, heykel ile seramic, cam, dokuma gibi sanatlar incelenecektir. Gelişmeler Avrupa’daki sanat akımlarıyla karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Türk-İslam resim geleneğinin temel özelliklerini tanımlamak
•Türk resim sanatının öncü ressamlarını ve üsluplarını tanımak
•Türk sanat akımlarını dünyadakilerle birlikte değerlendirmek
•Türkiye’deki güzel sanatların gelişimini tanımlamak
•Türk güzel sanatlarını incelemek
•Türkiye’deki güzel sanatlar uygulamalarını eleştirmek

Dersin İçeriği

Ders, Batılılaşma döneminden günümüze Trük sanatının gelişmesine odaklanmıştır. Önemli eserler ve sanatçıları etüd edilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Geleneksel Türk El Sanatları ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı
3) Geleneksel Türk Resmi (minyatür) MAHİR, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı
4) Osmanlı Döneminde Batılılaşma ve Sanata Yansıması (Mimari-resim) Türk Resminde Üslüp Gelişmeleri GERMANER, S.-İNANKUR, Z., Oryantalistlerin İstanbulu
5) İlk Türk Ressamları & Türkiye’de Yabancı Ressamlar Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Halil Paşa, Diyarbakırlı Tahsin, Osman Nuri, Ayvazovski, Zonaro... RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi
6) Gezi:Dolmabahçe Sarayı
7) Osman Hamdi Bey- Güzel Saatlar Akademisi (Sınai-i Nefîse) II. Meşrutiyet ve Türk Snatında Yeni Açılımlar (Kadın Ressamlar- Hale Asaf, Melek Celal, Celile Hikmet, Müfide Kadi...) CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, DEMİRSAR, Belgin, Osman Hamdi Tablolarında Gerçekle İlişkiler,
8) Gezi: Pera Müzesi
9) Ara Sınav- 1914 Dönemi & Birinci Ulusal Mimarlık Akımı Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı , Avni Liifj, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Ruhi Arel, Hikmet Onat Arch: Vedat Tek, Kemalleddin Bey RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi; TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı, www.lebriz.com.tr, www.turkish paintings.com.tr, www.rportakal.com.tr,www.antikas.com.tr
10) Gezi:Feyhaman Duran House
11) Türk Sanatında Modern Dönemde Heykel ve Öncüler: Müstakil Ressam ve Heykeltarşlar Birliği Sculptor: İhsan Özsoy, İsa Behzat, Mehmed Bahri, Nijat Sirel Painters:Zeki Kocamemi, Ali Avni Çelebi, Muhittin Sebati, Hale Asaf, Şeref Kamil Akdik, Cevat Dereli RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi; TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı; www.lebriz.com.tr, www.turkish paintings.com.tr, www.rportakal.com.tr,www.antikas.com.tr
12) Cumhuriyet ve Resim-Heykelde Yeni bir Bakış- “d” Grubu (1933-1951) Türk Sanatında Kimlik Sorunları Nurullah Berk, Cemal Tollu, Abidin Dino, Elif Naci, Zeki Faik İzer,Zühtü Müridoğlu Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halil Dikmen, Salih Urallı,Cemal Nadir Güler, Turgut Zaim, Eşref Üren, Şeref Akdik, Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeid. RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi; TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı; www.lebriz.com.tr, www.turkish paintings.com.tr, www.rportakal.com.tr,www.antikas.com.tr
13) Gezi- Sabancı Müzesi:"Bir Ülke Değişirken" SSM Resim Koleksiyonu
14) Yenilers” ( 1940...) ve “On” lar Grupları (1950...) Nuri İyem, Selim Turan, Léopold Lévy, Mümtaz Yener, Haşmet Akal, Avni Arbaş, Turgut Atalay, Malik Aksel, Turgut Zaim, Cihat Burak, Bedri Rahmi Eyüboğlu Mehmet Pesen, Leyla Gamsız, Nedim Günsür, Orhan Peker Gezi:Istanbul Modern Müzesi RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi; TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı, www.lebriz.com.tr, www.turkish paintings.com.tr, www.rportakal.com.tr,www.antikas.com.tr

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı
CEZAR, Mustafa, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, 2 cilt, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayını, İstanbul, 1995.
DEMİRSAR, Belgin, Osman Hamdi Tablolarında Gerçekle İlişkiler, Ankara 1989
GERMANER, S.-İNANKUR, Z., Oryantalistlerin İstanbulu, Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 2002.
GERMANER, S., “Batı Tarzı Resmin Osmanlı Yaşamına Katılışı ve Yarattığı Ortamlar”, 19. Yüzyıl İstanbulunda Sanat Ortamı, Habitat II’ye Hazırlık Sempozyumu, 14-15 Mart 1996, Bildiriler, İstanbul, 1996, s.129-137.
MAHİR, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul 2005.
RENDA, G.-EROL, T. vd, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, 4 Cilt, Tiglat Yayınevi, İstanbul, 1980.
RENDA, G., “Resim ve Heykel”, Osmanlı Uygarlığı 2 Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, s.933 vd.
RENDA, G., “Sanatta Etkileşim”, Osmanlı Uygarlığı 2 Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, s.1091-1121.
TANSUĞ, S., Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
www.lebriz.com.tr,
www.turkish paintings.com.tr,
www.rportakal.com.tr,www.antikas.com.tr

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 1 20 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.