GEP0111 Art and ReligionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0111 Sanat ve Din Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dinlerin ve kültürlerin sanat üzerine yansıması bu dersin ana temasıdır. Bunların mimari ve görsel sanatlar üzerine yansımaları öğretilmektedir. Bu derste Eski Mısır ve Eski Yunan mitolojisi, Budizm, Hıristiyanlık ve İslam incelenecektir. Sanat ve mimaride bu dinler semboller ve metinler ayrıntılı olarak ele alınmıştır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Sanat ve din ilişkisinin tarihine ve bu ilişkiye sahip sanat eserleri üzerine bir bakış açısı geliştirmek
•Mitolojilerin, Budizm’in, Hıristiyanlık ve İslam’ın temel öğretilerini ve metinlerini incelemek
•Sanatın evrensel ve kültürlerarası boyutlarına yönelik görsel bir duyarlılık geliştirmek
•Sanat akımlarını, sanatçıları ve eserlerini örneklemek
•Bir sanat eserinin konusu ve anlatımı üzerine yorum yapmak

Dersin İçeriği

Antik dünyadan günümüze kadar dinlerin, sanat formlarını ve içeriğini nasıl etkilediğini görsel malzemeler ile öğretmek.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tarih Öncesi Sanat ve Din ROSENBERG, Donna, Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi, 1998
2) Antik Mısır Mitolojisi ve Din SEYİDOĞLU, Bilge, Mitoloji Metinler-Tahliller, Kayseri 1995
3) Yunan Mitolojisi ve Sanat HAMILTON, Edith, Mitologya, ERHAT, Azra, Mitoloji Sözlüğü
4) Antik Yunan Sanatı-Heykel ve Resim CROIX, Horst de la- TANSEY, Richard G., Gardner’s Art, Through The Ages “Ancient, Medivial and Non- Europan Art”, Ninth Edit.
5) Ziyaret :Istanbul Arkeoloji Müzesi
6) Asya Sanatı ve Budizm CROIX, Horst de la- TANSEY, Richard G., Gardner’s Art, Through The Ages “Ancient, Medivial and Non- Europan Art”, Ninth Edit.
7) Hristiyanlık ve Hristiyan Sanatı DEİCHMANN, F.W., Frühchristliche Kirchen in Rom, Basel 1948 Kitab-ı Mukaddes, İstanbul 2000.
8) Erken Hristiyanlık- Bizans Sanatı D.TALBOT Rice, The Byzantines (Ancient Peoples and Places), London 1962 JENSEN, Robin Margaret,Understanding Early Christian Art, 2000
9) Avrupa Sanatında Hristiyanlık-Ortaçağ BORCHGRAVE Helen de, A Journey into Christian Art, 2000.
10) Ziyaret: Khora Monestry-Kariye Müzesi
11) Avrupa Sanatında Hristiyanlık-Rönesans BURCKHARDT JACOB, İtalya’da Rönesans Kültürü, II Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 12-13
12) Avrupa Sanatında Hristiyanlık-Barok BURCKHARDT JACOB, İtalya’da Rönesans Kültürü, II Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. GOMBRICH, Sanatın Öyküsü, Bölüm 12
13) İslam Felsefesi- Sanat&Mimarlık (Erken ve Ortaçağ) GRABAR, O.,İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul,1988 YETKİN, ÇORUHLU, Y.,Türk İslam Sanatının ABC’si,Kabalcı Yayınevi,İstanbul, 2000
14) Osmanlı Sanatı ve Mimarlığı ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yay., İstanbul,1998 ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul, 2003

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:

Diğer Kaynaklar: ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul, 2003
BENTON, Jonetta Rebold- DI YANNI, Robert. Art and Culture, An Introduction to the Humanities, Volume I.
CÖMERT, B., Mitoloji ve İkonografi, Ankara 1999.
CROIX, Horst de la- TANSEY, Richard G., Gardner’s Art, Through The Ages “Ancient, Medivial and Non- Europan Art”, Ninth Edit.
ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yay., İstanbul,1998

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 20 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5