POL2634 Middle East PoliticsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL2634 Orta Doğu Politikası Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere Orta Doğu siyasetinin temel unsurlarını ve meselelerini tanıtmaktır. Orta Doğu devletlerinin doğuşunu din, aşiret ve aile çerçevesinde sunan ders, bölgede otoriteryenliğin sürekliliğini ve bu rejimin milliyetçilik, militarism ve rantçılık ile olan ilişkisini sorgulamaktadır. Bölgede sivil toplumun ve toplumsal hareketlerin yerini değerlendiren ders, Arap Baharı gibi devrimsel hareketlerin süregiden rejimler ve devlet yapıları üzerindeki etkisini de masaya yatırmaktadır. Ders, Orta Doğu siyasetinin geleceğini de kemikleşen sorunlar ve reform çağrıları ekseninde tartışmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Orta Doğu’yu hem tarihi hem de teorik çerçevede analiz eder;
II. Orta Doğu’da ideoloji, din ve petrolün yerini kavrar;
III. Orta Doğu ülkelerinin dış politikalarını karşılaştırır;
IV. Orta Doğu’daki ekonomik, kültürel ve demografik değişimleri değerlendirir;
V. Orta Doğu’da dış politika yapım sürecindeki yerel ve uluslararası girdilerin farkına varır.

Dersin İçeriği

Eski medeniyetler; dinin rolü; sömürgecilik mirası; Orta Doğu bölgesel sistemi; Orta Doğu üzerinde uluslararası sistemin etkisi; bölgesel güvenlik meseleleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Orta Doğu’ya giriş
2) Kadim Orta Doğu: Sümerler, AkatlaR, Babiller, Asurlular, Finikeliler
3) Büyük imparatorluklar: Pers, Kartaca, Roma, Mısır ve Helen
4) Orta Doğu’da din: Hristiyanlık ve İslam
5) İslamiyetin doğuşu: Altın Çağ sonunda bölünmeler
6) İslamiyetin yayılması: Emevi, Abbasi, Fatimi ve Eyyubi Hanedanlıkları
7) İspanya’da yeniden doğuş, Endülüs ve Haçlı Seferleri
8) Moğol, Selçuklu ve Bizans etkileri
9) Osmanlı’nın yükselişi ve bölgeye etkisi
10) 1. Dünya Savaşı, iki dünya savaşı arası dönem ve 2. Dünya Savaşı – Yahudilik ve Siyonizm
11) Modern Orta Doğu: Önemli kırılma noktaları
12) 11 Eylül saldırıları: ABD ve bölge ülkelerinin politikalar
13) Yeni dünya düzeni, yeni yaklaşımlar ve güncel meselelerin tartışılması
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: William L. Cleveland – Modern Middle East History
Louise Fawcett - International Relations of the Middle East
Raymond Hinnebusch & Anoushiravan Ehteshami - The Foreign Policies of the Middle East States
Ian J. Bickerton - The Arab-Israeli Conflict
Laura Zittrain Eisenberg & Neil Caplan- Negotiating Arab - Israeli Peace
David S. Sorenson - Interpreting the Middle East
Robert D. Lee – Religion and Politics in the Middle East
Peter Mansfield – A History of the Middle East
Bernard Lewis – The Middle East
Benjamin MacQueen - An Introduction to Middle East Politics
Diğer Kaynaklar: William L. Cleveland – Modern Middle East History
Louise Fawcett - International Relations of the Middle East
Raymond Hinnebusch & Anoushiravan Ehteshami - The Foreign Policies of the Middle East States
Ian J. Bickerton - The Arab-Israeli Conflict
Laura Zittrain Eisenberg & Neil Caplan- Negotiating Arab - Israeli Peace
David S. Sorenson - Interpreting the Middle East
Robert D. Lee – Religion and Politics in the Middle East
Peter Mansfield – A History of the Middle East
Bernard Lewis – The Middle East
Benjamin MacQueen - An Introduction to Middle East Politics

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 104
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.