SOC4055 Special Topics in SociologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC4055 Sosyolojide Özel Konular Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL AKDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Dersin üç ana amacı vardır: fırsat eşitliğini anlayarak ve iş organizasyonlarının sosyal sorumluluğunun anlamını inceleyerek öğrencileri sosyal konular, sürdürülebilirlik ve etkili karar vericiler konusunda daha bilinçli hale getirmek; sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve insani ilerleme arasındaki bağlantıyı anlamak; ve bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek ve değerlendirmek için bilgilerini uygulamak için temel teorik ve metodolojik araçları sağlamak. Proje, bu sınıfın teorilerini ve araçlarını öğrencileri ilgilendiren bir duruma uygular. Öğrenciler bir sınıf arkadaşıyla çalışmaya davet edilir. Projenin ideal uzunluğu 20-25 çift aralıklı sayfa artı tablolar ve referanslardır. Araştırma projeleri teorik bir çerçeve ve ilgili verileri içermelidir. 4. haftada herkes, araştırma sorusu ve bir veya daha fazla veri kaynağına atıfta bulunan geçici bir özet sunmalıdır. Projenin tam bir taslağı 10. haftada teslim edilmelidir. 12-14. haftalarda öğrenciler proje raporlarının sözlü sunumunu yapacaklardır. Final projesi istisnasız 16. haftada teslim edilecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bir şirket olarak, bir üniversite olarak, bir birey olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini neden önemsemek gerektiğine dair kazanım sahibi olmak.
2. Sürdürülebilirliği tanımlayabilmek ve doğal kaynakları tüketmeden yürütülen ekonomik kalkınmanın zorluklarını ve politikalarını öğrenmek.
3. Sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirlik hedeflerini tanımlamak.
4. Fırsat eşitliğini tanımlamak ve iş için etik sonuçları detaylandırmak.
5. Eleştirel bakış açısı da dahil olmak üzere kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik farklı yanıtları belirlemek.
6. Sosyal sorumluluk teorilerinin çeşitli temellerini anladığını göstermek.
7. Mülk sahibi paydaşın rolü ve ilgili ekonomik ve etik sorumluluklar için bir takdir göstermek.
8. Çevresel ve sosyal kaygıların küreselleşmesi konusunda bir farkındalık sergilemek.
9. "Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündeminin Yaygınlaştırılması" konusunda bir anlayış sergilemek.
10. Ulusal ve küresel düzeyde iş dünyasının ve toplumun karşı karşıya olduğu temel çevresel kaygıları belirlemek ve tanımlamak.
11. Sosyal sorumluluk projelerinin sosyal sürdürülebilirlik üzerindeki sosyal etkisini değerlendirme becerisi sergilemek.
12. Detaylı araştırma metodolojisi, teorik çerçeve, program tasarımı, etki, etki ölçümü ve literatür taraması içeren bir proje makalesi yazarak Türkiye'deki hassas bir gruba maddi ve manevi destek sağlamayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi tasarlayabilmek.

Dersin İçeriği

Bu ders tamamıyla multidisiplinerdir ve felsefe, sosyal bilimler (ekonomi, sosyoloji, antropoloji ve siyaset bilimi) üzerine kuruludur. İş dünyası, akademi ve toplum arasındaki ilişki; paydaşların ve sorunların belirlenmesi; sürdürülebilirlik kavramı; kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; sosyal iş; uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; çevresel ve ticari sorumluluklar; küreselleşme, sürdürülebilirlik ve iş sorumlulukları; etik, sorumluluklar ve insani ilerleme stratejisi; ve sosyal sorumluluk projelerinin sosyal etkileri konularını içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon
2) Sürdürülebilirliğin tanımı, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik ile sosyal sorumluluk arasındaki bağlantı
3) Sosyal sorunlar, sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk. Sosyal sorumluluğun boyutları Kültür ve sosyal sorumluluk
4) Fırsat eşitliği ve küresel ve yerel sosyal sorunların tanımı
5) Sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluğa çeşitli kavramsal ve metodolojik yaklaşımlar. Araştırma taslağı hazırlayarak sosyal sorumluluk projesi tasarlama: Konu ve odak soruları, Kavramsal Çerçeve, Metodoloji Sosyal etki ölçümü
6) Sosyal işletmenin tanımı ve sosyal sorumluluk için işletmeyi anlama Ödev Teslimi (Assignment 1)
7) Araştırma önerisinin sözlü sunumları ve sınıfta geri bildirim alınması (Sunum süreleri 10 dakika olarak belirlenmiştir.) Assignment 2
8) Araştırma önerisinin sözlü sunumları ve sınıfta geri bildirim alınması (Sunum süreleri 10 dakika olarak belirlenmiştir.) Assignment 2
9) Sosyal sorumluluk ve etik; Mülk sahibi paydaşın rolü ve ekonomik ve etik sorumluluklar
10) İş, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Vatandaşlık, Devlet ve Çeşitlilik
11) Türkiye'de sosyal ve kurumsal sosyal sorumluluk
12) Final Projelerinin Sunumları Araştırma projesinin sınıfta sözlü sunumu ve yorumlar/tartışmalar (Herkes için 15 dakika)
13) Final Projelerinin Sunumları Araştırma projesinin sınıfta sözlü sunumu ve yorumlar/tartışmalar (Herkes için 15 dakika)
14) Final Projelerinin Sunumları Araştırma projesinin sınıfta sözlü sunumu ve yorumlar/tartışmalar (Herkes için 15 dakika)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: İlgili ders notları Itslearning sistemi üzerinden dersi veren tarafından haftalık olarak öğrencilere ulaştırılır.
Diğer Kaynaklar: Diğer gerekli okumalar, Itslearning aracılığıyla öğrenciler için sisteme yüklenecektir. Herhangi bir materyale erişemiyorsanız, lütfen dersin öğretim elemanı ile iletişime geçin.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ödev 2 % 20
Sunum 2 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 16
Sunum / Seminer 4 24
Ödevler 4 32
Final 8 32
Toplam İş Yükü 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.