CET3052 Selected Topics in Educational SciencesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CET3052 Eğitim Biliminde Seçilmiş Konular Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SAMUR
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. NEŞE UYANIK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Opsiyonel bileşen yoktur.
Dersin Amacı: * Öğrencilerin eğitim alanındaki özel konularda daha derinlikli çalışmalarını sağlamak
* Eğitim ve politika ilişkisini ortaya koymak ve etkileşimlerini incelemek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Eğitimin devlet ve bireysel politikalarla olan ilişkisini anlayabilmek
* Tarih boyunca yaşanan çeşitli politik değişimlerin eğitsel süreçlere olan etkisini analiz edebilmek
* Eğitimin politik bir araç olarak üstlendiği rolleri, tarihsel ve güncel olaylar ekseninde inceleyebilmek
* Toplumsal cinsiyet, etnik köken, sosyal sınıf gibi kavramların eğitimi nasıl etkilendiğini kavramak

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere eğitimdeki bir kısım özel konular hakkında derinlikli bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği, derse atanan öğretim elemanının uzmanlık alanına göre değişse de, bu izlencede odak eğitim politikaları konusu olacaktır.

Eğitim politikaları eğitim alanındaki birçok konunun incelenebileceği geniş ve kapsayıcı bir alandır. Eğitim sosyolojisi, eğitim ekonomisi, sınıf-toplumsal cinsiyet-ırk-etnik köken ve din hususlarının yanı sıra gündelik yaşamdaki politik süreçler ve olaylar da bu başlık altında incelenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma ve derse kısa bir giriş yapma Ders izlencesi
2) Sosyal sınıf ve eğitim Orta Sınıf ve Eğitimde Neoliberal Yeniden Yapılanma / Canan Aratemur Çimen
3) Sermayenin türleri ve meritokrasi Forms of Capital / Pierre Bourdieu
4) Yakın dönem politik dönüşümler ve eğitime yansıması (devam) Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları / Osman Kafadar
5) Köy enstitüleri: amaç, kuruluş, kapanış • The Village Institutes Experience in Turkey / Asım Karaömerlioğlu
6) Türkiye'de kadın hakları, hareketleri, feminizm ve eğitsel yansımaları * Yeni Adam ve Yeni Kadın: 1930’ler ve 40’larda Kadın, Cinsiyet ve Ulus / Duygu Köksal * Kız Enstitüleri: Ev Kadını Yetiştiren Asri Bir Müessese / Fatma Gök
7) Türkiye'de kadın hakları, hareketleri, feminizm ve eğitsel yansımaları (devam) • From Emancipation to Liberation: The Changing Role of Women in Turkey’s Public Realm / Yeşim Arat
8) Toplumsal cinsiyet ve eğitim Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Dönüştürücü Bilginin Olanaklılığı / Peggy Stromquist
9) Toplumsal cinsiyet ve eğitim (devam) Okumaz yazmaz Türk kadınların perspektifinden okuryazarlık ve okumaz yazmazlık / Yıldız, Ateş, Yıldırım, Rasinsky The historical and political context of adult literacy in Turkey / Fevziye Sayılan & Ahmet Yıldız
10) Yakın dönem politik dönüşümler ve eğitime yansıması • 1980'lerde Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Küreselleşme ve Neoliberal Eğitim Politikaları / Fuat Ercan
11) Yakın dönem politik dönüşümler ve eğitime yansıması (devam) • The Privatization of Education in Turkey / Fatma Gök • Küresel aktörler: (Dünya Bankası ve GATS) ve Eğitimde Neoliberal Dönüşüm / Fevziye Sayılan
12) Devlet, hegamoni, demokrasi, özgürlük 1984 / George Orwell (kitap)
13) Devlet, hegamoni, demokrasi, özgürlük • 1984 / George Orwell (book)
14) Kapanış ve son tartışmalar
15) Finaller -
16) Finaller -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Books / Kitaplar:
• 1984 / George Orwell
• Brave New World / Aldous Huxley

- A reading pack, consisted of following articles and more:

• The Village Institutes Experience in Turkey / Asım Karaömerlioğlu
• From Emancipation to Liberation: The Changing Role of Women in Turkey’s Public Realm / Yeşim Arat
• The Privatization of Education in Turkey / Fatma Gök
• The historical and political context of adult literacy in Turkey / Fevziye Sayılan & Ahmet Yıldız
• Forms of Capital / Pierre Bourdieu
* Gender, education and the possibility of transformative knowledge / Peggy Stromquist
• Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları / Osman Kafadar
• 1980’lerde Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılanması: Küreselleşme ve Neoliberal Eğitim Politikaları / Fuat Ercan
• Yeni Adam ve Yeni Kadın: 1930’ler ve 40’larda Kadın, Cinsiyet ve Ulus / Duygu Köksal
• Kız Enstitüleri: Ev Kadını Yetiştiren Asri Bir Müessese / Fatma Gök
• Küresel aktörler: (Dünya Bankası ve GATS) ve Eğitimde Neoliberal Dönüşüm / Fevziye Sayılan
• Orta Sınıf ve Eğitimde Neoliberal Yeniden Yapılanma / Canan Aratemur Çimen

Movies/ Filmler - Documentaries/ Belgeseller:

• Bowling for Columbine
• Mona Lisa Smile
• Iron Jawed Angels
• The Corporation
• 3 Saat: Bir ÖYS Belgeseli
• Capitalism: A Love Story
• Dead Poets Society
• Two Million Minutes
* War On Kids
Diğer Kaynaklar: - Books / Kitaplar:

• Kadınsız İnkilap: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği / Yaprak Zihnioğlu
• Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi/ Elif Ekin Akşit

Readings / Makaleler:

• Neoliberal Küreselleşme ve Eğitim / Naciye Yıldız
• Türkiye Kamu Eğitiminde Gizli Ticarileşme: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşleyiş Biçimleri ve Eğitimi Ticarileştirme İşlevleri / Naciye Aksoy


Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ödev 1 % 25
Sunum 1 % 15
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Sunum / Seminer 1 15 15
Ödevler 1 40 40
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.