ARC3906 Landscape DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3906 Peyzaj Tasarımı Güz
Bahar
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DENİZ ARSLAN HİNDİOĞLU
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DENİZ ARSLAN HİNDİOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri:
Dersin Amacı: Bu dersin iki temel amaç doğrultusunda tasarımlanmıştır. İlki,mimarlık öğrencilerine, yapılaşmış çevrenin ayrılmaz bir parçası olan insan yapısı doğal çevrenin çağdaş tasarımı için gerekli kuramsal /kavramsal ve kılgısal bilgileri kazandırmaktır. İkincisi ise, doğal çevre-yapay çevre ilişkisinde farkındalık yaratmak üzere,farklı kültürlerin doğaya ve özellikle insan yapısı doğal çevreye farklı düşünsel yaklaşımlarının aktarılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Kentsel ve mimari ölçekte,insan yapısı doğal çevrenin insan yaşamı için öneminin farkında olur,
2.İnsan yapısı doğal çevrelerin tasarımını yapabilmek için gerekli peyzaj mimarlığı dilini, elemanlarını ve tekniklerini kullanır,
3.İnsan yapısı doğal çevredeki tasarım farklılıklarının, insan –doğa ilişkisine ve dünya görüşüne bağlı olarak nasıl değiştiğini yorumlayabilir,
4.Mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası olduğunun farkında olarak, mimari tasarım süreçlerinde peyzaj tasarımını sürecin bir parçası olarak geliştirir.

Dersin İçeriği

Mimari Tasarım'da peyzaj,peyzaj tasarımı kuram ve kavramları; Peyzaj elemanları; Mimarlık tarihinde Peyzaj tasarımına farklı yaklaşımlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mimarlık ve peyzaj İlişkisi; İnsan ve doğa bütünlüğünün önemi ve Doğanın yeniden yaratılması: insan yapısı çevre
2) Mimarlık tarihinde insan yapısı doğal çevreye farklı yaklaşımlar: Tarihsel bir perspektif
3) Ortaçağ’da doğa anlayışı
4) Rönesans rasyonalizm ve labirent ; Barok dönemi ve İslamiyetin geometrik düzenli peyzaj anlayışı,
5) Uzakdoğu insan doğa ilişkisi düşüncesi; Çin,Japon ve 18. yüzyıl İngiliz peyzaj geleneğinde Romantisizm.
6) Endüstri Devrimi ve kentsel ölçekte peyzaj planlama anlayışının gelişmesi : Garden City hareketi,Central Park, City in the park ...vb.
7) ARA SINAV
8) Peyzaj Elemanları 1 : Yumuşak Dokular: Ağaçlar,bitki ve çiçekler ;
9) Peyzaj Elemanları 2 : Sert dokular: Kaplama yüzeyler,üst örtü ve gölgelikler; Sınırlama elemanları: Duvar, korkuluk ve çitler, vb elemanlar
10) Peyzaj Elemanları 3: Dış Mekan kullanım elemanları ve mobilyalar:Oturma elemanları, aydınlatma elemanları,işaret levhaları,ilan ve duyuru panoları,ağaç ve saksıları, çöp toplama elemanları,
11) Peyzaj Elemanları 4: Su Elemanı
12) ÇağdaşTasarım yaklaşımları ve tasarım elemanlarının biçimlenme özellikleri
13) Çağdaş Tasarım yaklaşımları ve tasarım elemanları biçimlenme özellikleri
14) Kentli için doğa parçasına sahip olmak: çatı bahçeleri,eco-architecture ve allotment gardens.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1) Berrizbeitia,A. and Pollak,L.(1999) Inside Outside Between Architecture and Landscape, Massachusetts: Rockport Publishers, Inc..
2) Conan,M. ed.,(2007)Contemporary Garden Aesthetics, Creations and Interpretations. Washington, DC: Dumbarton Oaks.
3) Duran.S.C. (2008) Contemporary landscape architecture, Cologne: Daab..
4) Kiley,D. and Amidon,J. (1999) Dan Kiley in His Own Words, America’s Master Landscape Architect, London: Thames & Hudson Ltd..
5) Krauel,J (2007). New Urban Elements, Barcelona: Links.
6) Mosser,M and Teyssot,G. (1991) The History of Garden Design,Thames and Hudson,London.
7) Rogers,E.B (2001). Landscape Design: A Cultural and Architectural History, NY: Harry N. Abrams Inc..
8) Swaffield S.(2002) Theory in Landscape Architecture: A Reader (Penn Studies in Landscape Architecture), University of Pensylvania Press.
9) Turner,T.,(2011) European Gardens: History, Philosophy and Design, Routledge.
10) Turner,T.,(2010) Asian Gardens: History, Beliefs and Design,Routledge
11) Van Uffelen,C. (2009) 1000 X Landscape Architecture, Braun.
12) Mcleod, V., (2008) Detail in Contemporary Landscape Architecture, Laurence King.
13) Waterman,T (2009)The Fundementals of Landscape Architecture,AVA Publishing.
14) Weddle,A.E.(1979) Landscape Techniques, Heinemann, London.
15) Zevon,S.,(1999) Outside architecture: outdoor rooms designed by architects, Gloucester, Mass.: Rockport Publishers.
16) Zimmermann,A. (2011) Constructing Landscape [SC]: Materials, Techniques, Structural Components.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 2 2
Ödevler 3 1 3
Ara Sınavlar 2 1 2
Juri 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.