ARC2027 History and Theory of Art and Architecture IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC2027 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II Güz 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BERNA YAYLALI
Öğ.Gör. ASLI VARON
Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dersin Amacı: Bu dersin amacı mimarlığın tarihsel, toplumsal ve kültürel bir üretim alanı olarak, Orta Çağdan modern döneme uzanan süreçte sahip olduğu biçimsel, işlevsel, mekansal, teknolojik ve sembolik çeşitliliği tanımaktır. Bu doğrultuda, mimarlığın tekil yapıdan, kentsel ölçeğe uzanan geniş yelpazesi içerisinde farklı kültürel ve tarihsel bağlamlarda ortaya çıkan ürünlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla farklılık ve benzerlikleriyle birlikte değerlendirmek istenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Orta Çağ ve modern dönem arasında belirlenen mimari eserler ve kentsel dokuların tarihine dair kavrayış geliştirebilirler.
2.Batı Avrupa ve Türkiye'yi kapsayan belirli bir coğrafyaya ait mimari ürünleri tanıyabilirler.
3.Mimarlığın tarihsel bağlamdaki yerini, tarihsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etmenlerle ilişkisini inceleme yetisine sahip olurlar.
4.Yapıları bağlı bulunduğu kentsel çevre, iç mekan tasarımı ve peyzajı bütününde yorumlama yetisi kazanırlar.
5.Tarihsel düzlemde farklı mimarlık kültürlerinin ve "üslup"larının gelişimini ayırt edebilirler.
6.Farklı tarihsel ve kültürel bağlamlarda üretilen mimarlıkları üretim teknolojisi, yaşam biçimleri ve kültürel ifade açılarından değerlendirip karşılaştırabilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders Orta Çağdan modern döneme uzanan aralığa ait yapılı çevrenin ve önemli mimari eserlerin özelliklerini ve bağlamlarını incelemek ve mimari üretimin özgül fiziksel ve sosyal bağlamlarıyla nasıl bütünleşik olduğunu göstermeyi amaçlar. Bu kapsamda bu ders, kentsel çevrenin tarihini aktarmayı ve bunu yaparken de kültürel, ekonomik, doğal etkiler, yerleşim örüntüleri, strüktür, tasarım, planlama ve kentleşme kuramları ile ilişkiler kurmayı içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Romanesk Mimarlık
3) Gotik Mimarlık
4) Rönesans
5) Osmanlıların doğuşu I: Bursa ve Edirne
6) Osmanlıların doğuşu II: Istanbul
7)
8) Klasik dönem Osmanlı mimarlığı: Mimar Sinan
9) Doğu ve Batı arasında: Italyan Rönesansını besleyen Osmanlı, Safevi ve Moğol Etkileri
10) Plancı papalar: 1450-1650 arasında Roma
11) Şehrin banileri vezirler ve valide sultanlar: 1550'den 1750'ye kadar Istanbul
12) Monarşi ve Burjuvazi: Avrupa ve Osmanlı mimarlığında 18. yüzyıl
13) Modernliğin başlangıcı: On dokuzuncu yüzyıl mimarlığı ve kentsel gelişmeler
14) Mimarlıkta Modernite ve Modernizm Tartışması: Erken 20. yüzyıl

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World of History of Architecture (Lawrence King Publishing, 2009).
Spiro Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals (New York: Oxford University Press, 1995). 2nd. Edition (NA 200/. K65 1995).
Marvin Trachtenberg and Isabelle Hyman, Architecture from Prehistory to Post-Modernism. 2nd edition. (New York: Harry N. Abrams, 2002).
Ian Sutton, Western Architecture (Thames & Hudson world of art, 2001).
Francis D.K. Ching, Mark M. Jarzombek, Vikramaditya Prakash, A Global History of Architecture (John Wiley & Sons, Inc. 2007).
Francesca Prina, The Story of Gothic Architecture (Prestel, 2009).
Alexander Markschies, Icons of Renaissance (Prestel, 2003).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.