ENV3008 Solid Waste ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENV3008 Katı Atık Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÖKSEL DEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetmek ve atıkların tekrar kullanımı ve geri dönüşümü konusunda teşvik etmektir. Entegre katı atık yönetimi kapsamında kaynak yönetimi ihtiyacı son yıllarda önemli ölçüde büyümektedir. Bu ders de bu büyümekte olan ihtiyaca karşılık olacak niteliktedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Katı atığın yönetimi ile ilgili bütün aktivitelere uygulanabilecek katı atık yönetimi terimini tanımlar.
2. Evsel katı atığın kaynakları, türleri ve bileşimini sınıflandırır.
3. Evsel katı atığın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayırt eder.
4. Evsel katı atıkta bulunan tehlikeli katı atıkların kaynaklarını, türlerini ve bileşimini ilişkilendirir.
5. Atık işleme, ayırma, depolama ve kaynakta işlemeyi yorumlar.
6. Atık transferi ve taşınımını kategorize eder.

VII. Katı atık ve artık madde bertarafını inceleme

VIII. Katı atık dönüşüm teknolojilerinin kritiğini yapma

IX. Tıbbi atıklar, transfer rotası optimizasyonu gibi diğer konuları inceleme

Dersin İçeriği

Atıkların yönetiminin mühndislik tasarımı ve işletmesi. Atık toplama, depolama, aktarma, ve işleme. Organik atıkların kompostlanması, arıtımı ve uzaklaştırılması, bütünleşik atık yönetimi, katı atık karakterizasyonu ve sınıflandırılması. Azaltma, tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramları. Kaynakların geri kazanımı ve kullanımı, atıkların yaşam döngü değerlendirmesi, fiziksel ve kimyasal arıtım metodları ve kompostlaştırma. Yer seçimini de içerecek şekilde çöp depolama alanı tasarımı ve işletimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Katı Atık Yönetimini Değerlendirme
2) Evsel katı atığın kaynakları, türleri ve bileşimi
3) Evsel katı atığın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
4) Evsel katı atıkta bulunan tehlikeli atıkların kaynakları, türleri ve bileşimi
5) İşleme, ayırma, depolama ve kaynakta işleme
6) Katı atık ayırma ve işleme
7) Aktarma ve taşıma / Ara Sınav
8) Aktarma ve taşıma
9) Katı atık ve artıkların bertarafı (Bölüm 1)
10) Katı atık ve artıkların bertarafı (Bölüm 2,3)
11) Isıl dönüşüm teknolojileri / Arasınav
12) Isıl Dönüşüm Teknolojileri
13) Biyolojik Dönüşüm Teknolojileri
14) Diğer konular (Tıbbi atıklar, transfer rotası optimizasyonu, vd.)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1) Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S.A. Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues. McGraw-Hill International Editions. ISBN: 0-07-063237-5
Diğer Kaynaklar: Handouts and visual material will be given weekly.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Küçük Sınavlar 3 % 15
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 2 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 60
Proje 1 8
Küçük Sınavlar 3 3
Ara Sınavlar 2 4
Final 1 2
Toplam İş Yükü 119

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.