COP4408 OBASE Business IntelligenceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4408 OBASE İş Zekası Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere temel ve detaylı İş Zekası kavramlarına giriş sağlar ve olası çözümlerin mimarisini tartışır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İş zekası ve iş zekası pazarının temel kavram ve kategorilerini tanımlar
2. Veri ambarı mimarilerini tanımlar
3. İlişkisel model tanımlama, normalize veri modelleri oluşturma ve SQL ile veri kaynaklarına sorgu belirler
4. İş zekası kavramları açısından vaka çalışmalarını tartışır
5. Veri madenciliği ve kümeleme yöntemlerini tanımlar
6. Sinir ağlarını tanımlar
7. Karar ağaçlarını tanımlar
8. İş zekası ön uç uygulamalarını tanımlar
9. Proje sunumları hazırlar

Dersin İçeriği

İş zekasının temelleri, veri ambarı, rdbms kavramları, boyutları modelleme ve toplamaları oluşturma,
panel - vaka çalışmaları, veri madenciliği eğiticisiz yöntemlere giriş, eğiticili yöntemler, iş zekası ön-uç
uygulamaları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İş Zekasına Giriş
2) Veri Ambarı
3) RDBMS Kavramları I
4) RDBMS Kavramları II
5) Boyutları Modelleme ve Toplamaları oluşturma
6) Boyutları Modelleme ve Toplamaları oluşturma
7) Panel - Vaka Çalışması: Migros
8) Veri Madenciliği Eğiticisiz Yöntemlere Giriş
9) Veri Madenciliği Eğiticisiz Yöntemlere Giriş
10) Eğiticili Yöntemler
11) Eğiticili Yöntemler
12) İş Zekası Ön-Uç
13) Proje Sunumları
14) Panel - Vaka Çalışması: Turkcell

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Corporate Information Factory, W. H. Inmon, Claudia Imhoff, Ryan Sousa, 2001, 0471399612

Business intelligence : a managerial approach, E. Turban, R. Sharda, J.E. Arnsson, D. King, 2007, 013234761X

The Data Warehouse Toolkit, R. Kimball, M. Ross, 1996, 0471153370
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Projeler 1 % 35
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 5 15
Proje 1 20 20
Ara Sınavlar 1 18 18
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.