INE3014 Project ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
INE3014 Proje Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF HAKTANIR AKTAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ÖZLEM KANGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, üst sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencilerine Proje Yönetiminin temel konseptlerini öğretmek için tasarlanmıştır. Bu derste proje bütçelendirme, ekip oluşturma, zaman planlama, CPM ve PERT ile planlama, kaynak tahsisi, zaman ve maliyet analizleri, takip/bilgi sistemleri ve kontrolü, kazanılmış değer metodu gösterilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Modern proje yönetiminin temel prensiplerini belirler.
II. Proje planı oluşturur.
III. Projenin aşamalarına ilişkin sayılsal veriler toplayarak, proje planlar.
IV. Plan, bütçe ve yönetime göre projenin devam edip etmediğine karar verir.
V. Pratik problemler üzerinde proje yönetimi ve planlama tekniklerini uygular.

Dersin İçeriği

Proje Seçimi kriterleri
Organizasyon Yapıları
Proje Tanımı
Proje Ağları
Risk Yönetimi
Proje Süresini Kısaltma
Kaynak Çizelgeleme
Performans Ölçme ve Değerlendirme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders tanıtımı
2) Proje yönetimine giriş
3) Organizasyon stratejisi
4) Organizasyon yapısı
5) Proje seçimi
6) Proje tanımı
7) Proje planı
8) Proje ağı
9) Kaynak ve maliyet hesaplamaları
10) Proje süre hesaplamaları I
11) Proje süre hesaplamaları II
12) Proje süresi kısaltma
13) Proje denetlenme ve kapatma
14) Özet ve Sonuçlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lecture Notes
Larson, E.; Gary, C. Project Management: The Managerial Process. 6th Edition, 2014, McGraw Hill.
Diğer Kaynaklar: Meredith, J. R., & Mantel, S. J. Jr. (2012). Project Management: A Managerial Approach (7th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, available on PMI’s Web site at www.pmi.org.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 4 % 20
Projeler 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Proje 1 40 40
Küçük Sınavlar 4 5 20
Ara Sınavlar 1 5 5
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.