CMP1401 Introduction to Programming (C)Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP1401 Programlamaya Giriş (C) Güz
Bahar
2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÖRKEM KAR
Dersi Veren(ler): Arş.Gör. ÇİĞDEM ERİŞ
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi ERKUT ARICAN
Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dr. UTKU GÜLEN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Prof. Dr. NAFİZ ARICA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders C dilinin kodlama imlasını (sintaksını) ve ana kavramlarını öğretmeyi amaçlar. Temel programlama kavramları tartışılacak ve öğrenciler programlama ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek için uygulama deneyimi kazanacaklar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Temel bilgisayar algoritmalarını tasarlama becerisi
II. C programlama dili ilkelerini izleyerek kod geliştirme becerisi
III. Çeşitli Selection yapılarını C programında kullanabilme becerisi
IV. Tekrar yapılarını C programında kullanma becerisi
V. Dizin gibi basit veri yapılarını C programında kullanma becerisi
VI. Bir C programinda fonksiyon tanımlama ve bu fonksiyonları doğru çağırabilme becerisi

Dersin İçeriği

Giriş, değişkenler, operatörler, sabitler, printf, scanf fonksiyonları, veri tipleri, atama, tip dönüştürmeleri, sonra/önce-artırma/azaltma, if, içiçe if, mantıksal operatörler, switch, while, for, do-while döngüleri, içiçe döngüler, break, continue, fonksiyonlar, kapsam, makro yerine koyma, işaretleyiciler, değişken parametreler, dizinler, dizinleri fonksiyonlara geçirme, sıralama ve ikili arama, dosyadan okuma, dosyaya yazma, stringler, çok-boyutlu dizinler, yapılar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, değişkenler, operatörler, sabitler, printf, scanf fonksiyonları
2) Veri tipleri, atama, tip dönüştürmeleri, sonra/önce-artırma/azaltma
3) If, içiçe if, mantıksal operatörler, switch
4) While, for, do-while döngüleri
5) İçiçe döngüler, break, continue
6) Fonksiyonlar, kapsam, makro yerine koyma
7) İşaretleyiciler, değişken parametreler
8) Dizinler, dizinleri fonksiyonlara geçirme
9) Sıralama ve ikili arama
10) Dosyadan okuma, dosyaya yazma
11) String ler
12) Çok-boyutlu dizinler
13) Yapılar
14) Tekrar
15) Final
16) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: C How to Program, 6/E, Paul Deitel Harvey M. Deitel, Prentice Hall, 2009


Diğer Kaynaklar: The C Programming Language, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 12 % 25
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Laboratuvar 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 79
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 139

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.