CMP1001 Introduction to Programming (C++)Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP1001 Programlamaya Giriş (C++) Güz 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: MEHMET ŞÜKRÜ KURAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dr. UTKU GÜLEN
Arş.Gör. ÇİĞDEM ERİŞ
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi ERKUT ARICAN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ERKUT ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.......
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, programlama kavramları, bilgisayar program tasarımı ve C++ dili ile programlamaya genel bir bakış sağlamaktır. C++ dili ile çalışan programlar yazılması dersin amaçlarının başında gelmektedir. Ders, yazılım geliştirme aşamaları olan program analizi, tasarlanması, gerçeklemesi ve sınama kavramlarına temel oluşturacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bir bilgisayar sisteminin bileşenlerini tanımak
II. Problem tanımı ve analizi, algoritma geliştirilmesi
III. Temel programlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
IV. C++ ile program geliştirilmesi
V. Yapısal programlamanın temellerini kavramak
VI. Nesne yönelimli düşünme için pratik kazanmak
VII. Başlıca veri yapıları ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olmak
VIII. C++ dilinin ileri programlama kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Önemli bilgisayar sistemi kavramlarına giriş (Bilgisayar bileşenleri, yazılım, işletim sistemi, dosya sistemi, programlama dilleri, derleyiciler)
Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı
Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler
İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler
Döngüler (While, Do While)
Döngüler (For) ve döngü anahtar sözcükleri
Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi
Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları
Diziler
Çok boyutlu diziler
Dizi sıralama, dizilerde arama
İşaretçiler
Referansla geçirme, değerle geçirme
Fonksiyon işaretçileri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Önemli bilgisayar sistemi kavramlarına giriş (Bilgisayar bileşenleri, yazılım, işletim sistemi, dosya sistemi, programlama dilleri, derleyiciler) Önemli bilgisayar sistemi kavramları hakkında ders kitabından bilgi edinmek
2) Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı Algoritma tasarım yöntemleri hakkında ders kitabı ve diğer kaynaklardan bilgi edinmek
3) Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler Algoritma tasarımı tekniklerinden sözde kod ve akış şeması teknikleriyle örnek programlar tasarlanması Ders kitabının basit veri tipleri, sabitler, değişkenler, isimlendirilmiş sabitler, aritmetik operatörler hakkındaki kısımlarını okumak
4) Quiz, İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler Basit C++ programları yazmak
5) Döngüler (Do/While) İlişkisel ve mantıksal operatörler içeren örnek programlar geliştirmek Ders kitabı ve referans kaynakların döngüler hakkındaki kısımlarını okumak
6) Döngüler ('For'), 'break' ve 'continue' anahtar sözcükleri Döngülerle ilgili örnek programların sözde kodlarını yazmak, akış şemalarını çizmek ve C++ kodlarını yazmak
7) Quiz, Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi Moduler programlamayla ilgili ders kitabından ve referans kaynaklardan bilgi edinilmesi
8) Diziler Fonksiyon içeren örnek C++ programları geliştirilmesi
9) Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları Ders kitabının ve referens kaynaklarının, karakter dizileri ve hazir karakter dizi fonksiyonları hakkındaki ilgili bölümlerini okumak
11) Çok boyutlu diziler Dizilerle ilgili örnek C++ programları geliştirmek
12) Quiz, Dizi sıralama, dizilerde arama yapmak Karakter dizileri hakkında programlar geliştirmek, hazır karakter dizi fonksiyonlarını kullanmak
13) İşaretçiler Dizi sıralama ve dizilerde arama yapma algoritmalarının örnek C++ programlarında Ders kitabının ve referans kaynakların işaretçiler ile ilgili kısımlarının okunması
14) Fonksiyonlara işaretçileri kullanarak referansla geçirme, Fonksiyon işaretçileri İşaretçilerle ilgili örnek C++ programları geliştirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, C++ How to Program, 7th Ed., Pearson

Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd Ed., Addison-Wesley.

Bjarne Stroustrup, Programming Principles and Practice Using C++, 1st Ed., Addison-Wesley.

Walter Savitch, Problem Solving with C++, 7th Ed., Addison-Wesley

Andrei Alexandrescu, Herb Sutter, C++ Design and Coding Standards: Rules and Guidelines for Writing Programs, 1st Ed., Addison-Wesley.
Diğer Kaynaklar: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.cprogramming.com/

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 4 % 25
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Laboratuvar 14 28
Küçük Sınavlar 6 12
Ara Sınavlar 6 22
Final 6 26
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.