NMD2908 Digital Culture and Media Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD2908 Dijital Kültür ve Medya Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SİNAN AŞÇI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders, gençlik kültürlerinin sosyolojik anlayışlarını araştıracak, modern gençlik kültürünün gelişimini kolaylaştıran sosyo-tarihsel faktörleri izleyecektir. Ayrıca sosyolojinin genç bireyler, popüler kültür, "geleneksel" ve "yeni” medya kavramları arasındaki ilişkiyi kuramsallaştırma yöntemlerini eleştirel bir şekilde değerlendirecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- modern gençlik kültürünün gelişimini kolaylaştıran sosyal ve tarihsel faktörleri kavrayabilecek,
- yerel ve küresel bağlamda gençlik ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi belirleyen başlıca faktörleri eleştirel olarak değerlendirebilecek,
- popüler kültürle temsil edildiği, şekillendiği ve dile getirildiği şekliyle gençlik, cinsiyet ve etnik köken kavramları üzerine düşünce geliştirebilecek,
- Gençlik kültürleri ile “geleneksel” ve “yeni” medya arasındaki ilişkiyi eleştirel olarak değerlendirebilecek,
- “altkültürel” ve “post-altkültürel” terimlerinin çağdaş gençlik kültürleri anlayışındaki teorik ilişkisini inceleyebilecek,
- derste ele alınan temaları ve konuları daha geniş sosyolojik tartışmalara bağlayabilecek.

Dersin İçeriği

Ders kapsamındaki konular arasında genç bireyler ve kitle iletişim araçları, TV ve sinema, genç tarzının ve toplumsal cinsiyetin kültürel temsili, altkültürel gruplar ve etnik kimlikler, gençlik kültürleri ve müzik akımları, genç bireyler ve yeni teknolojiler ile küresel ve yerel gençlik kültürleri bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin içeriğine, amaçlarına, öğrenme/öğretme yöntemlerine genel bakış ve akademik metin okuma konusunda ipuçları
2) Temel Kavramlar: Gençlik, Kültür, Gençlik Kültürü Çalışmaları
3) Gençlik Modasının, Altkültürlerin ve Gençliğin Sosyolojik Açıdan Ele Alınması
4) Gençlik Kültürünü Sorgulamak - Nesiller & Geçişler?
5) Ulusötesi Gençlik Kültürleri
6) Kültürün Medyatizasyonu
7) Vize Sınavı
8) Gençlik Kültürü ve Kitle Medyası
9) Altkültürlere Yakından Bakış: Cinsiyete Dayalı Altkültürler, Kriminalize Edilmiş Altkültürler
11) Altkültürlere Yakından Bakış: Sanal & Küresel Altkültürler, Performans & Moda Olarak Altkültür
12) Gençlik ve Suç
13) Gençlik ve Farklılık
14) Gençlik ve Medya (Genel Olarak)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1) Williams, Patrick J. (2007) ‘Youth Subcultural Studies: Sociological Traditions and Core Concepts’, Sociology Compass, 1/2: 572-593.
2) Nazan Maksudyan. 2011. “Orphans, Cities, and the State: Vocational Orphanages (Islahhanes) and Reform in the Late Ottoman Urban Space.” International Journal of Middle East Studies 43: 493-511.
3) Christine Elizabeth Griffin. 2010. “The trouble with class: Researching youth, class and culture beyond the ‘Birmingham School’.” Journal of Youth Studies 14 (3): 245-259.
4) Erll, A. (2014). Generation in literary history: Three constellations of generationality, genealogy, and memory. New Literary History, 45(3), 385-409.
5) Siibak, A., Vittadini, N., & Nimrod, G. (2014). Generations as media audiences: An introduction. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 11(2), 100-107.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 159

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.