ADV4638 Innovation and EnterpreuneurshipBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4638 Yenilikçilik ve Girişimcilik Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, güncel kategoriler hakkında interaktif eğitimlerle öğrencileri; girişimci inovasyon ve yaratıcılık konusunda bilgilendirerek ufuk açmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler girişimci inovasyon kaynakları, yapıları ve dinamikleri hakkında farkındalık kazanacaklardır. Ayrıca yenilikçi fikirler üretmek ve bu fikirleri farklı endüstrilerde var olan sorunları çözmek için uygulamak üzere bireysel ve grup becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Inovasyon fırsatlarını görebilme ve girişimcilik için bu fırsatları tanımlayıp, analiz edip, değerlendirebilecek becerilerini kullanabilme.

Başarılı inovasyonlar geliştirebilmek için sanayi/pazar dinamiklerini ve faktörlerini anlama. Bu anlayışı, sektörlerde inovasyon olarak uygulayabilme.

Yaratıcılık ve inovasyonu bir organizasyon içinde birleştirip yönetebilmek için; yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilikle, özel konseptleri ve araçları kullanmak üzere bireysel becerilerini geliştirebilme.

Dersin İçeriği

Farklı Düşünmenin Felsefesi, İnovasyon, Dijital İnovasyon, Girişimcilik, Endüstrilerde Yenilikçiliğin Sürdürülebilirliği, Değer Yaratmak, Dijitalleşen Endüstri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1.hafta: İnovasyonun Gerekliliği
2) Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon
3) Küreselleşme, Gelişim ve Sürdürülebilirlik
4) Fırsatları Görmek
5) İnovasyon Kaynakları
6) Fırsatları Arama
7) Vize Sınavı
8) Kaynakları Bulma
9) Bağlantıları Kullanma
10) Yeni Ürün ve Hizmet Geliştirme
11) Yeni Girişimler Yaratma
12) Bilgiyi ve Entellektüel Niteliği Kullanma
13) Değer Yaratma ve Girişimi Büyütme
14) İnovasyonu Yönetebilme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Innovation and Enterprenuership" (2.Edition)
John Bessant and Joe Tidd

"The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses"
Eric Ries
Diğer Kaynaklar: "Innovation and Entrepreneurship"
Peter F. Drucker

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 10
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar 1 4 4
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 135

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.