GEP1006 History of Civilization IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP1006 Uygarlık Tarihi II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı uygarlıkların gelişmesini tarihsel bir perspektiften sunmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste öğrenci:
1. Avrupa’da Ortaçağda geçirilen dönemleri bilir ve tanımlayabilir.
2. Amerika ve Afrika uygarlığı arasındaki farkları bilir.
3. Abbasilerind Düşüşü ve İslam Uygarlığının yayılmasını bilir.
4. Farklı uygarlıkları tarihsel bir perspektiften analiz eder.
5. Çin uygarlığının yayılmasına Kore, Japonya ve Vietnam’dan örnekler verir.
6. Endüstri devriminin ortaya çıkış nedenlerini açıklar.

Dersin İçeriği

Bu dönem büyük oranda Avrupa fikirleri ve kurumları ile yönetilen bir dönem olup bu derste Batı’nın yükselişini detaylı ve derinlemesine inceleyeceğiz. Ancak, küresel cevapları ve sonuçlarını da analiz edeceğiz.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Doğu ve Batı 1400-1600 Doğu: Moğol İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Safevi Hanedanlığı Batı: Rönesans ve Reform, 1300-1600
2) Keşifler Çağı: Bilimsel devrim ve büyük keşifler
3) Akıl Çağı: Aydınlanma 1700-1850
4) Amerikan Devrimi, 1763-1775
5) Fransız Devrimi, 1789
6) İmparatorluklar: Doğu ve Batı Napolyon'un İmparatorluğu, 1804-1814 Osmanlı İmparatorluğu, 1600-1800
7) Napolyon sonrası: Siyasal ideolojiler ve Ulus-Devlet Çağı, 1820-1880
8) Endüstri Devrimi,1750-1910
9) İmparatorlukta son gerilimler: Osmanlı İmparatorluğu, 19. ve 20. yüzyıl
10) Yakın Çağ: Bilim, Sanat ve Siyaset, 19. ve 20. yüzyıl
11) 1. Dünya Savaşı / Büyük Savaş, 1914-1918
12) Savaşlar arası dönem, 1919-1938
13) 2. Dünya Savaşı, 1939-1945
14) Soğuk Savaş ve sonrası, 1945-1991

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 48 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Küçük Sınavlar 2 8 16
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.