FTR4074 Kanıta Dayalı Miyofasyal Doku TedavileriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4074 Kanıta Dayalı Miyofasyal Doku Tedavileri Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PELİN PİŞİRİCİ
Dersin Amacı: Miyofasyal dokuyu tanımayı ve sınıflandırmayı öğrenmek Miyofasyal doku tedavilerini tanımak ve amaçlarını öğrenmek Miyofasyal gevşetme tekniklerinin ortopedik, sportif ve nörolojik rehabilitasyonda kullanımını ve kazanımlarını incelemek Miyofasyal tedavilerin kanıta dayalı uygulamalarını incelemek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Miyofasyal dokuyu ve dokunun patolojik durumlarını tanır. Miyofasyal gevşetme tekniklerini, kullanım amaçlarını, endikasyonlarını ve kontraendikasyonlarını bilir. Hastayı fonksiyonel olarak değerlendirir ve hastaya uygun tedavi planını oluşturur.Klinik karar vermede ve miyofasyal tedavilerde kanıta dayalı yaklaşımları kullanır. Miyofasyal tedavi yaklaşımlarını bilimsel bir çalışmada nasıl kullanması gerektiğini bilir.

Dersin İçeriği

Bu ders; fasyal doku sınıflandırması, miyofasyal doku tanımı, miyofasyal dokudaki önemli reseptörlerin tanımlanması, miyofasyal süreklilik kavramı, Miyofasyal dokuda meydana gelebilecek adhezyonların yapısı, adhezyon gelişiminin kinetik zincir başta olmak üzere hastanın kas iskelet sistemi üzerinde meydana getirebileceği patolojik adaptasyonların tanımlanması, miyofasyal tedavi çeşitleri, fizyolojik iyileşme mekanizmaları, tekniklerin kullanım endikasyonları ve kontraendikasyonları, hastanın fonksiyonel değerlendirmesi, miyofasyal tedavilerin ağrı, esneklik, fonksiyonellik, eklem hareket açıklığı, günlük yaşam kalitesi, kas tonusu ve performans üzerine etkisinin incelenmesi, doğru klinik karar verme, vaka örnekleri üzerinden doğru tedavi programı oluşturma ve kanıta dayalı uygulamaları içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Fasyal ve miyofasyal dokunun tanımlanması, sınıflandırılması ve incelenmesi
3) Farklı konseptlerde miyofasyal meridyenlerin/sürekliliklerin incelenmesi
4) Miyofasyal dokuda görülen patolojiler ve potansiyel nedenleri
5) Miyofasyal dokunun fonksiyonel değerlendirmesi
6) Miyofasyal gevşetme konsepti ve tekniklerin incelenmesi - I
7) Miyofasyal gevşetme konsepti ve tekniklerin incelenmesi - II
8) Ara Sınav
9) Miyofasyal gevşetme konsepti ve tekniklerin incelenmesi - III
10) Miyofasyal gevşetme tekniklerinin eklem hareket açıklığı üzerine etkisi ve potansiyel iyileşme mekanizmaları
11) Miyofasyal gevşetme tekniklerinin ağrı, fonksiyonellik ve propriosepsiyon üzerine etkisi ve potansiyel iyileşme mekanizmaları
12) Miyofasyal gevşetme tekniklerinin spastisite üzerine etkisi ve potansiyel iyileşme mekanizmaları
13) Miyofasyal gevşetme tekniklerinin performans ve vücut biomekanisi üzerine etkisi ve potansiyel iyileşme mekanizmaları
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Stecco, C. (2014). Functional Atlas of the Human Fascial System. Elsevier Health Sciences. Myers, T. W. (2009). Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists. Elsevier Health Sciences. Frank, C., Page, P., & Lardner, R. (2009). Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach. Human kinetics. Chaitow, L., & Crenshaw, K. (2006). Muscle energy techniques. Elsevier Health Sciences. Lecture notes and articles to be read will be shared weekly.
Diğer Kaynaklar: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ https://scholar.google.com/

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.