REK5202 Araştırma Yöntemleri IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
REK5202 Araştırma Yöntemleri II Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. HASAN KEMAL SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Reklam ve Pazarlama İletişimi alanındaki çalışmalarda doğru soruları sorabilme, doğru yöntemleri izleyerek güvenilir sonuçlara ulaşabilme, niteliksel veya niceliksel araştırmaları planlayabilme, soru formlarını hazırlayabilme, verileri kodlama, SPSS programını kullanarak analiz etme ve bunları raporlayabilme becerilerinin geliştirilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1)Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Pazarlama ve reklam araştırmasının ne olduğunu, ne tip bilgiler sağlayabildiğini ve pazarlama yönetiminde ne şekilde kullanıldığını tanımlayabileceklerdir.

2)Çeşitli araştırma yöntemlerini, bunların birbirlerine kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini açıklayabilecek ve yorumlayabilebileceklerdir.

3)Değişik pazarlama problemlerinde hangi pazarlama araştırması yönteminin uygun olacağına karar verebileceklerdir.

4)Temel ölçümleme teknikleri ile veri toplama yöntemlerini tanımlayabileceklerdir.

5)Pazarla ve reklam araştırması ile toplanan veriyi SPSS programını kullanarak analiz edebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersi, araştırmayla ilgili temel kavram ve uygulamaları işletme disiplinlerindeki bakış açılarıyla birleştiren bir derstir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Sosyal Araştırma - Araştırma Tasarımı
3) Kavramsallaştırma, Operasyonel Tanım ve Ölçüm
4) Örnekleme- Güvenirlilik ve Geçerlilik
5) Araştırma Yöntemleri (Anket)
6) Araştırma Yöntemleri (Anket)
7) Araştırma Yöntemleri (Fokus Grup)
8) Niteliksel Veri Analizi
9) Niceliksel Veri Analizi (İstatistiğe Giriş ve Hipotez Testi)
10) SPSS Giriş (Menüleri Tanıma ve Veri Girme)
11) Frekans Tabloları, Tanımlayıcı İstatistikler
12) Çapraz Tablolar ve Ki-Kare Analizi, Örnek Analizler
13) T-Testi, Örnek Analizler
14) Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Earl Babbie. The Practice of Social Research, 12th Edition (America: Wadsworth, 2010)

Roger D. Wimmer ve Joseph R. Dominick, Mass Media Research, An Introduction (America: Wadsworth, 2011) 9. Basım

Darren George and Paul Mallery, SPSS For Windows Step By Step, A Simple Guide and Reference, 10th Edition (America: Pearson, 2010)
Diğer Kaynaklar: Arthur Asa Berger, Media and Communication Research Methods, An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches (Sage Publications, 2000)

John W. Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2nd Edition (Sage Publications, 2003)

Ian Brace, Questionnaire Design, How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research (İngiltere: Kogan Page, 2004)

Filiz Çakar, Sosyal Bilimlerde İstatistik (Alfa Yayınları, 2000)

Şener Büyüköztürk, Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, 4. Basım (Pegem yayıncılık, 2004)

Darren George and Paul Mallery, SPSS For Windows Step By Step, A Simple Guide and Reference, 6th Edition (America: Pearson, 2006)

Andy Field, Discovering Statistics Using SPSS, 2nd Edition (Sage Publications, 2005)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Ödev 2 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 75
Laboratuvar 13 75
Final 3 45
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.