ARC5405 Energy efficient building designBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5405 Enerji Etkin Yapı Tasarımı Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Enerji etkin yapı tasarım dersinin amacı; yapılarda enerjinin etkin kullanımı, yapı tasarımında çevresel etmenlerden optimum yararlanma, yenilenebilir enerji sistemlerinin yapı tasarımına entagrasyonu, kapalı ortam çevre kalitesininin bina enerji performansı değişkenlerine göre optimizasyonu konularında öğrencilerde farkındalık yaratmaktır. Bu konuları, ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelikler çerçevesinde değerlendirmesi amaçlanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yapı enerji performansının makro ölçekte önemini kavrama ve ilgili yönetmelik, standard, direktif ve protokollerden haberdar olma.
2. Enerji etkin yapı tasarımının kapsamı ve öneminden haberdar olma.
3. İklim ve doğal çevre ilgili parametrelerinin yapı enerji performansı üzerindeki etkileri üzerinde bilgi sahibi olma
4. Yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olma ve yapı tasarımına entegre edebilme
5. Enerji etkin sürdürülebilir yapma çevre tasarlama ilkelerini kullanabilme
6. Kapılı ortam çevre kalitesiyle ilgili kriterlerden haberdar olma ve yapı enerji performansıyla ilişkisini kurabilme
7. Enerji etki tasarımla ilgili literatür bilgisine sahip olma

Dersin İçeriği

Yapının enerji etkin tasarlanması için araziye yerleşimi, yönlendirme, form ve cephe tasarımı alternatiflerinin tartışılması. Aktif ve pasif iklimlendirme sistemlerinin incelenmesi. Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve bu sistemlerin yapı tasarıma entegrasyonun tanıtılması. Enerji etkin yapı tasarımında güncel örneklerin sunulması. Kapalı ortam çevre kalitesi ile ilgili kriterlerin tanıtılması ve bina enerji performansıyla ilişkisinin tartışılması. Farklı iklim bölgelerinde, farklı bina tipolojileri için enerji etkin tasarım prensiplerinden bir rehber oluşturulması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, derse giriş, temel kavramların açıklanması -
2) İklim ve bina enerji performans parametrelerini tanıma ve aralarındaki ilişkiyi yorumlama Verilen kaynaklardan ilgili bölüm okunacak
3) Enerji etkin tasarım (Pasif sistemler) prensiplerini tanıtma Verilen kaynaklardan ilgili bölüm okunacak
4) İklimlendirme, havalandırma, aydınlatma ve kontrol sistemlerini (aktif sistemler) inceleme Verilen kaynaklardan ilgili bölüm okunacak
5) Enerji etkin yapıların incelenmesi ve sunulması (Pasif sistemler) Örneklem araştırması, analizi ve sunumu
6) Enerji etkin yapıların incelenmesi ve sunulması (Aktif sistemler) Sunumlarını dönem arası teslimi için rapor haline getirecekler
7) Bina enerji modelleme yöntemleri Verilen kaynaklardan ilgili bölüm okunacak
8) Kapalı ortam çevre kalitesi ve bina enerji performansıyla ilişkisi Verilen kaynaklardan ilgili bölüm okunacak
9) Aydınlatma ve görsel konfor Verilen kaynaklardan ilgili bölüm okunacak
10) Literatür (farklı iklim bölgelerinde, farklı bina tipolojileri için enerji etkin yapı tasarım yaklaşımlarının) sunumu Literatür araştırması yapılacak
11) Literatür (farklı iklim bölgelerinde, farklı bina tipolojileri için enerji etkin yapı tasarım yaklaşımlarının) sunumu Literatür araştırması yapılacak
12) Farklı yapı tipolojilerinin enerji sarfiyatları açısından analizi Literatür araştırması yapılacak
13) Farklı iklim bölgelerinin bina enerji performansı açısından analizi Literatür araştırması yapılacak
14) Seçilen iklim bölgesi ve bina tipolojisi için enerji etkin tasarım rehberinin ön raporunun incelenmesi Ön rapor oluşturulması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hershey, P., Handbook of research on solar energy systems and technologies, IGI Global, 701 E. Chocolate Avenue, Hershey, Pennsylvania, 17033, USA, c2013.
McMordie, R.K., Brown, M. C., Stoughton, R. S.,Solar energy Fundamentals, Fairmont Press ; Boca Raton, FL : Distributed by Taylor & Francis, 2012
Kachadorian, J., Passive Solar House, Chelsea Green Publishing Company, Canada, 2006.
Galloway, T., Solar House, Architectural Press, Uk, 2004.
Chiras, D., D., The Solar House, Passive Heating and Cooling, Chelsea Green Publishing Company, Canada, 2002.
Schittich, C., Solar Architecture, Birkhauser-Publisher for Architecture, Berlin,2003.
Brown, G.Z., DeKay, M., Sun, Wind & Light, John Wiley, Us, 2000.
Baker, N., Steemers,K., Energy and Environment in Architecture, E&FN Spon, London, 2000.
Günther, S., Abraham, L.E., Fisher, T., Living Spaces Sustainable Building and Design, Könemanni Slovenia, 1999.
Hyde, R., Climate Responsive Design, Spon Pres, New York, 2000.
Lechner, N., Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Architects, John Wiley, Us, 1991.
Heerwagen, D., Passive and Active Environmental Controls, McGraw-Hill, 2004

Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 12 168
Sunum / Seminer 2 20 40
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 300

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.