ARC5404 Human-Built Environment RelationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5404 İnsan Çevre İlişkileri Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, yaşam çevreleri şekillendiren tasarım kararlarının kullanıcının psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları odaklı ele almaktadır. İlgili alan yazında iyilik halinin (well-being) 8 boyutu; duygusal, çevresel, finansal, zihinsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak ifade edilir. Bahsi geçen her boyut eşit derecede önemli ve bireyin optimum iyilik hali/sıhhat/sağlığın oluşması ve korunması için tüm bu boyutlarda denge sağlanması esastır. "Salutogenesis" kısaca, hastalık ve risk faktörlerinden iyilik halinin kökenini ve bu durumu mümkün ve devamlı kılan kaynakları anlamaya yönelik bilimsel bir yaklaşımdır. Kişinin, strese neden olan faktörlerle başa çıkabilmesi için sahip olduğu kaynakları yönlendirebilme ve kullanabilme becerisini, yani çevresine uyum sağlayabilme beceresi kullanabilmesidir. Yapılı çevre ve insan ilişkisinde kişinin bu beceresini kullanabilmesinde mekanın rolü tartışılacaktır. Ders kapsamında öğrencilerin, bahsi gecen iyilik hali 8 boyutundan bir tanesine yoğunlaşarak bu baslıkta derinlemesine araştırma yapması ve edindiği birikimi ders saatlerindeki tartışmalarda sınıfla paylaşması beklenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrencilerin mekan üretim sürecinde kullanıcının psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına ilişkin mevcut bilgi düzeylerini arttırılması;
2. Salutogenesis yaklaşımını, mekan tasarımındaki ve üretimindeki yansımalarına ilişkin mevcut bilgi düzeylerini arttırılması;
3. Salutogenesis-mimarlık, -içmimarlık veya -endüstriyel tasarım ölçeklerinden birine odaklanılarak, bir konunun seçilmesi ve bu konuya ilişkin alanyazın taraması gerçekleştirilmesi;
4. Alanyazın taramasının sonucunda kullanıcının belirli bir çevrede, işlevde, programda karşılaştığı çevreye/mekana bağlı psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik içerikli bir sorunun tespit edilmesi;
5. Seçilen çevre/mekan, işlev ve programda tespit edilen soruna yönelik kavramsal bir proje öneri geliştirilmesi.

Dersin İçeriği

Bu dersin ilk beş haftalık bölümünde öğrenciler, ilgi duydukları bir konuda araştırma önerisi geliştirebilmek için ışık ve aydınlatma tasarımına ilişkin gerekli bilgiler öğrenciye aktarılır. Takip eden haftalarda, öğrencilerin dönem sonunda teslim edecekleri araştırma önerisine ait metnin yazımına ilşkin konular üzerinde durulur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş textbook and references
2) "Salutogenesis" Kavramı ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar
3) "Salutogenesis" kavramı ve çeşitli disiplinlerle ilişkisi ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar
4) "Salutogenesis" - yapılı çevre tasarım ve üretiminde rolü olan disiplinler ilişkisi ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar; öğrencinin kendi konusuyla ilgili kaynaklar
5) Çevreye/mekana ilişkin psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik içerikli bir sorunun tespit edilmesi ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar; öğrencinin kendi konusuyla ilgili kaynaklar
6) Çevreye/mekana ilişkin tespit edilen sorununun araştırılması, raporlanması ve kısa sunumlar yapılması ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar; öğrencinin kendi konusuyla ilgili kaynaklar
7) Çevreye/mekana ilişkin tespit edilen sorununun araştırma, raporlanma ve sunumların geliştirilmesi ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar; öğrencinin kendi konusuyla ilgili kaynaklar
8) Vize sunumları ve proje ilk aşama rapor teslimi - soruna dair kapsamlı araştırma sunumu, rapor teslimi ve kavramsal çözüm önerisi projeye ilk adım Vize sunumları
9) Alan yazın ve uygulama alanlarında tanımlanan probleme değinen yaklaşımlar ve önerilerin tartışılması ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar; öğrencinin kendi konusuyla ilgili kaynaklar
10) Tanımlanmış ve vize sınavında sunulmuş probleme çözüm önerisi olarak gelişecek projenin/makalenin ilk aşamaları - kısa öğrenci sunumları kısa öğrenci sunumları
11) Geliştirilen projenin ve/veya makalenin sunulması - öğrenci sunumları öğrenci sunumları hazırlığı
12) Geliştirilen projenin ve/veya makalenin final için son hazırlıkları ve tartışmaları ana kaynak ve diğer verilmiş kaynaklar; öğrencinin kendi konusuyla ilgili kaynaklar
13) final proje/makale sunumları ve final rapor teslimi final rapor teslimi
14) final proje/makale sunumları -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: (Eds) M. B.Mittelmark, S. Sagy, M. Eriksson, G. F.Bauer, J. M. Pelikan, B. Lindstro¨m Geir Arild Espnes,2017. The Handbook of Salutogenesis, Springer, Switzerland.
Diğer Kaynaklar: Maurice B. Mittelmark and Georg F. Bauer (2017) The Meanings of Salutogenesis. The Restorative Environment: A Complementary Concept for Salutogenesis Studies, pp.7-13,

Georg F. Bauer. (2017) The Application of Salutogenesis in Everyday Settings, The Restorative Environment: A Complementary Concept for Salutogenesis Studies, pp.153-158,

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 6 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Laboratuvar 14 15 210
Sunum / Seminer 6 6 36
Ödevler 2 10 20
Ara Juri 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 311

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.