GEP0366 Practicing SustainabilityBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0366 Sürdürülebilir Yaşam Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere sürdürülebilirliğin günlük yaşama ve iş hayatına nasıl entegre edileceği hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu ders ile sürdürülebilir yaşam tarzı, etik ve sorumlu iş yapma biçimleri hakkında öğrencilerde farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler:
1) Günlük hayattaki ve iş dünyasındaki sürdürülebilir uygulamaları bilirler.
2) Sürdürülebilir tüketime engel teşkil eden faktörleri anlarlar.
3) Sürdürülebilirliği destekleyen insan davranışlarını bilirler.
4) Sürdürülebilirlikle ilgili sorunlara çözüm bulmada tüketicilerin rolünü anlarlar.
5) Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bilirler.
6) Sürdürülebilirlikle ilgili sorunlara çözüm bulmada işletmelerin rolünü anlarlar.
7) Sürdürülebilir iş yapma biçimleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
8) Tüketici davranışı ve sürdürülebilirlikle ilgili akademik literatür ve gerçek yaşamdaki zorluklar arasında bağlantılar kurarlar.

Dersin İçeriği

Ders; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yaşam ve iş yapma biçimleri ile ilgili konseptler, zorluklar ve çözümlere odaklı olarak yapılandırılmıştır. Ders içeriğinde sürdürülebilir tüketim ve yaşam tarzı, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları ve etik konularının temel ilkeleri yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sürdürülebilirliği Anlamak Ders notları / Makale / Vaka
2) BM Sürdürülebilir kalkınma Hedefleri Ders notları / Makale / Vaka
3) Sürdürülebilir Tüketim Ders notları / Makale / Vaka
4) Sürdürülebilir Tüketimde Tutum-Davranış Boşlukları (Yeşil boşluklar) Ders notları / Makale / Vaka
5) Tüketici davranışı, Aşırı Tüketim ve Gönüllü sadelik Ders notları / Makale / Vaka
6) Sürdürülebilir Tüketimde Tutum-Davranış Açığı, Motivasyon Davranış Değişikliği Ders notları / Makale / Vaka
7) LOHAS: Sürdürülebilirlik ve Sağlık Odaklı Yaşamtarzı Ders notları / Makale / Vaka
8) Sürdürülebilir İş Yapma Biçimleri Ders notları / Makale / Vaka
9) Sürdürülebilirlikte Pazarlamanın Rolü Ders notları / Makale / Vaka
10) Sürdürülebilirlik Ürünler ve Hizmetler Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri Ders notları / Makale / Vaka
11) Sosyal Etki Yaratmak Ders notları / Makale / Vaka
12) Etik ve Sorumlu İş Yapma Biçimleri Ders notları / Makale / Vaka
13) Sürdürülebilirliği İletişime Geçirmek ve Yönetmek Ders notları / Makale / Vaka
14) Paylaşım Ekonomisi Ders notları / Makale / Vaka

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Robertson, M. (2017). Sustainability principles and practice. Taylor & Francis. Lee, N. R., & Kotler, P. (2015). Social marketing: Changing behaviors for good. Sage Publications. Sustainability Marketing, Belz / Peattie (2012) Wiley ISBN: 978-1119966197 Additional readings will be posted in Itslearning.
Diğer Kaynaklar: Nidumolu, R., Prahalad, C. K., & Rangaswami, M. R. (2009). Why sustainability is now the key driver of innovation. Harvard business review, 87(9), 56-64. Kotler, P. (2011). Reinventing marketing to manage the environmental imperative. Journal of marketing, 75(4), 132-135. Griskevicius, V., Cantú, S. M., & Van Vugt, M. (2012). The evolutionary bases for sustainable behavior: Implications for marketing, policy, and social entrepreneurship. Journal of Public Policy & Marketing, 31(1), 115-128. Chouinard,Y., J. Ellison. ve R. Ridgeway. (2011). The Sustainable Economy. Harvard Business Review. 52-62.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 4 48
Proje 1 25 25
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.