ACL4003 Postmodern LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL4003 Post Modern Edebiyat Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenciler seçilen postmodern edebiyat örneklerini yakın okuma teknikleri kullanarak inceleyip bu edebi türün belli başlı özelliklerini tanımlayabilecekler. Amerika ve Avrupa'da postmodernizmin ve postmodern edebiyatın gelişimi ile ilgili derinlemesine bilgi edinecekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler

* çıkarım yapma, metinlerin yapısını çözümleme gibi farklı okuma stratejilerini kullanmayı

* değişik bakış açılarının kattığı değerin farkındalığıyla yapıcı eleştiri alıp vermeyi

* postmodernizme özgü terminolojiyi kullanmayı

* postmodernizmde sıklıkla işlenen temaları ve yazma tekniklerini

* incelenen yazarların ortak özelliklerini ve bu yazarları birlikte okumanın postmodern edebiyatın temel prensiplerini anlamada nasıl yardımcı olabileceğini

* postmodern edebiyatı diğer edebiyat türleri ile karşılaştırıp farklılıkları tespit etmeyi

öğrenecekler.

Dersin İçeriği

20. yüzyıl İngiliz ve Amerikan edebiyatından postmodern romanlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş -
2) The Floating Opera Okuma
3) The Floating Opera Okuma
4) The Floating Opera Okuma
5) Cat’s Cradle Okuma
6) Cat’s Cradle Okuma
7) Cat’s Cradle Okuma
8) Genel Tekrar Okuma
9) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
10) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
11) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
12) A History of the World in 10 ½ Chapters Okuma
13) Infinite Jest Okuma
14) Infinite Jest Okuma
15) Final -
16) Final -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Floating Opera by John Barth (1956)
Cat’s Cradle by Kurt Vonnegut (1969)
A History of the World in 10 ½ Chapters by Julian Barnes (1989)
Infinite Jest by David Foster Wallace (1996)
Diğer Kaynaklar: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism by Frederick Jameson

The Postmodern Condition: A Report on Knowledge by Jean-Francois Lyotard

Postmodernism: A Very Short Introduction by Christopher Butler

A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction by Linda Hutcheon

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Küçük Sınavlar 2 10 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 32 32
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.