ACL3006 American Poetry IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3006 Amerikan Şiiri II Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amaçlarından biri Amerikan Şiirinde 1980li yıllara değin Modernizmi işlemek, T. S. Eliot ve Ezra Pound ile bu dönem şiirinin temel düşünce sistemini ve kural ve kavramlarını işledikten sonra da İmgecilik, Harlem Rönesansı, Gizdökümcülük, Yıkık Kuşak Şiiri gibi akım ve dönemlerin bilgisini ve örneklerini geniş kapsamlı bir şekilde işlemektir. İncelenecek diğer şairlerden bazıları şunlardır: W.C. Williams, R. Frost, W. Stevens, M. Moore, e.e. cummings, Langston Hughes, E. Bishop, A. Rich, S. Plath, A. Sexton, A. Ginsberg vb.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler 20. yüzyıl Amerikan şiirinde geniş kapsamlı bir okuma gerçekleştireceklerdir.
2. Bütün dünyayı etkileyen Modernizm ve belli başlı örnekleri hakkında fikir ve bilgi sahibi olacaklardır.
3. Bireysel, ulusal ve evrensel konulu şiirlerin değeri ve önemine ilişkin fikir sahibi olacaklardır.
4. 20. yüzyılın belli başlı şiir akımları, özellikle modernizm, imgecilik, simgecilik, savaş sonrası kuşak, gizdökümcüler, Yıkık Kuşak, hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5. 20. yüzyıl Amerikan şiiri üzerindeki Avrupa şiirinin etkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
6. Şairlerin hayalgücünü oluşturan ve dönemin önemli kavram ve akımlarının temelinde yatan etkenler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
7. 20. yüzyıl Amerikan şiirini oluşturan temel konular hakkında fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edip tartışmayı öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

19. yüzyıl sonundan, Emily Dickinson şiirinden Modernizme geçiş öncesi Naturalist şiir ve Stephen Crane, Edwin Arlington Robinson ile modernist şiire giriş akabinden T. S. Eliot, Robert Frost, İmgecilik ve Ezra Pound, William Carlos Williams şiirleri incelendikten sonra Wallace Stevens, Hart Crane, Marianne Moore & Theodore Roethke, e.e. cummings, Langston Hughes & Harlem Renaissance, Adrienne Rich, Gizdökümcü Şiir The Beat Generation (Yıkık Kuşak Şiiri).

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 19. yüzyıl şiirinin, özellikle Whitman & Dickinson şiirinin özet tekrarı ve Modernizme giriş Heath Anthology of American Literature, Vol II.
2) Modernizm & Doğalcılık: Stephen Crane & Edwin Arlington Robinson Crane: In the Desert (from The Black Riders), ‘A Newspaper is a Collection of Half-Injustices’ (from War is Kind) Robinson: Richard Cory, Miniver Cheevy, Eros Turannos
3) T.S. Eliot The Waste Land, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Gerontion, Journey of the Magi
4) Robert Frost Mending Wall, Out Out- , Design, The Road Not Taken, Fire & Ice, Stopping by Woods on a Snowy Evening, The Gift Outright
5) Imgecilik & Ezra Pound In a Station of the Metro, Portrait d’un Femme, The River Merchant’s Wife: A Letter, A Pact, The Rest, Cantos.
6) William Carlos Williams Poem, Spring and All, The Red Wheelbarrow, The Dance, This Is Just to Say, Death
7) Wallace Stevens Sunday Morning, Snowman, Emperor of Ice-Cream, Thirteen Ways of Looking at a Blackbird
8) Genel Tekrar
9) Hart Crane At Melville’s Tomb, Chaplinesque (Written after Charles Chaplin’s film The Kid , 1921); from Voyages No I, ; To Brooklyn Bridge.
10) Marianne Moore & Theodore Roethke Moore: Poetry, The Past is the Present, New York, A Grave, The Student, In Distrust of Merits Roethke: Root Cellar, My Papa’s Waltz, The Waking, I Knew a Woman
11) e.e. cummings l(a , she being Brand, next to of course god america i; thy fingers make early flowers of, in Just-, anyone lived in a pretty bow town, Buffalo Bill’s, my sweet old etcetera, since feeling is first, o sweet spontaneous, somewhere i have never travelled, gladly beyond; spring is a perhaps hand.
12) Langston Hughes & Harlem Renaissance Harlem, Same in Blues, Weary Blues, Theme for English B
13) Adrienne Rich Adrienne Rich: Diving into the Wreck, Living in Sin, Rape, Storm Warnings, Face to Face, A Valediction Forbidding Mourning (after John Donne’s poem).
14) Gizdökümcü Şiir / Confessional Poetry John Berryman: Dream Songs 14, 29, 76, A Professor’s Song. Robert Lowell: Skunk Hour, To Speak of Woe That Is in Marriage, Mr. Edwards and the Spider, Eye and Tooth. Sylvia Plath: Daddy, Guardian, Elm, Mirror, Metaphors, Morning Song, Lady Lazarus, Ariel, Edge,Words. Anne Sexton: The Kiss, Lobster, You, Dr. Martin, All My Pretty Ones, Sylvia’s Death.)
15) Yarıyılsonu Sınavı
16) Yraıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Penguin Book of American Verse
Heath Anthology of American Literature, Vol II
Diğer Kaynaklar: The Penguin Book of American Verse
Heath Anthology of American Literature, Vol II

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Seminer 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar 4 4 16
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.