COP4218 TİDE İç DenetimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4218 TİDE İç Denetim Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin nitelikli bir istihdam alanı olan iç denetim konusunda çalışan kişilerle olan iletişimini sağlayarak onlara geniş bir perspektif kazandırmak, ayrıca akademik çevrede iç denetim alanındaki farkındalığı artırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) İç denetim alanında pratik ve teorik bilgi
2) Çeşitli sektörleri temsil eden deneyimli iç denetçilerden bilgi ve tecrübe aktarımı
3) İç denetim ile ilgili alanlarda (kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol, sürdürülebilirlik vb) bilgi
4) İç denetimde uluslararası standartlar
5) Bilgi Sistemleri Denetimi
6) Etik ve Suistimal Önleme

Dersin İçeriği

Ders 14 haftadan oluşacak ve çeşitli sektörlerden tecrübeli kişilerce verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) "İç Denetime Giriş • İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Mesleki Etik, İç Kontrol ve Risk Yönetimi kavramlarının açıklanması • İç denetime ilişkin Dünya ve Türkiye’deki gelişmelerin ve düzenlemelerin açıklanması • Dersin genel işleyiş ve içeriği hakkında bilgi verilmesi"
2) "Kurumsal Yönetim • Kurumsal Yönetim İlkelerinin açıklanması • Çeşitli Kurumsal Yönetim Modellerinin incelenmesi • Denetim Komitesinin ve İç Denetimin rol ve sorumluluklarının değerlendirilmesi"
3) Risk Yönetimi ve İç Kontrol • Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)’ne ilişkin metot, süreç ve yapıların açıklanması • Çeşitli Risk Yönetim Süreçlerinin incelenmesi (Modeller ve Farklılıkları) • Toplam Risk Yönetimi Metodolojilerinin (Risk Yönetim Çerçeveleri) değerlendirilmesi
4) İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi 1. İç Denetçinin Rol ve Sorumluluklarına Genel Bakış • Yönetim kurulunun rol ve sorumlulukları • Departman yönticilerinin rol ve sorumlulukları • Denetim komitesinin rol ve sorumlulukları 2. İç Denetim Görevinin Türleri • Güvence Denetimi • Danışmanlık Hizmetleri 3. Denetim Türleri • Faaliyet Denetimi • Finansal Denetim • Uygunluk Denetimi 4. İç Denetimin Etik Kodları
5) İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi (devam) 1. Standartlar (Genel Kavramlar Ve İlkeler) 2. UMUÇ’un bir denetim çalışmasında uygulanması
6) İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci 1. Denetim Planı (Göz önünde bulundurulması gereken hususlar, amaçlar, kapsam, risk temelli iç denetim görevi) 2. Görevle İlgili Kaynak Dağılımı 3. Çalışma Programının Geliştirilmesi 4. Çeşitli Araçlar Ve Teknikler
7) İç Denetim Uygulama İlkeleri - Denetim Süreci (devam) 5. Sonuçların İletilmesi 6. Tamamlanan Denetimin Değerlendirilmesi
8) İç Denetim Uygulama İlkeleri - Raporlama 1. Raporlanabilir kalemlerin tanımlanması ve iletilmesi 2. Sonuçların iletilmesi, ölçütler (metodlar, katma değer, etkili raporlamanın nitelikleri, önemli hususlara ilişkin özet raporlama 3. Aykırılıkların raporlanması 4. Denetimin standartlara uygun şekilde yapıldığı ibaresinin kullanılması 5. İzleme (sonuçları izleme, düzeltici aksiyonları izleme)
9) İç Denetçiler İçin Örgütsel İletişim Becerileri • İşletmelerde İletişim Süreci ve Etkili İletişimin Unsurları • Kişilerarası İletişim Becerileri • Mülakat Becerileri ve Mülakatın Yürütülmesi • Sözlü ve Yazılı İletişime Hazırlanma, Organize Etme ve Sunma İlkeleri • Yazışma • İletişim Aracı Olarak Grafik ve Tablolar
10) Bilgi Teknolojileri Denetimi • Bilgi Teknolojileri Denetiminde Yöntemler,Teknikler ve Uygulamalar
11) Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk • Etik Kategorileri; Kişisel Etik, Mesleki Etik veİş Etiği • İş Etiği ve Bir Etik Politikası Geliştirmede Yönetimin Rolü • Etik Faaliyetlerde İç Denetimin Rol ve Sorumlulukları • Davranış Kuralları • Örgütsel Etik Kültür • Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Kavramları ve İç Denetçinin Rolü
12) Hile Riskleri ve Denetimi • Genel Olarak Hile, Kavramlar, Hilenin Unsurları, Hile Teorisi, Belirtileri, Türleri, Kırmızı Bayraklar, Etik Hattı (Whistleblowing), Bir Suistimalcinin Profili • İşletmelerde Hile Riskinin Yönetimi • İç Denetçinin Rol ve Sorumlulukları • Hilenin Önlenmesi, Ortaya Çıkarılması, Soruşturulması ve Raporlanması
13) İç Denetimde Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme
14) Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu (Kariyer yolunda ilerlerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve özgelecek tasarımı)
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Çetin Özbek, " İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol", TİDE Yayınları No: 3
Sawyer's İç Denetçiler İçin Rehber 3 Cilt, TİDE Yayınları No:10
COSO İç Kontrol - Bütünlerrşik Çerçeve 4 Cilt, TİDE Yayınları No: 11
Diğer Kaynaklar: Weekly documents prepared by the IIA-Turkey Trainers.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 72
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.