BME4006 Principles of Medical ImagingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME4006 Tıbbi Görüntüleme İlkeleri Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BORA BÜYÜKSARAÇ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NAFİZ ARICA
Dersin Amacı: • Görüntüleme modalitelerinin temel tekniklerini tanıtmak.
• Her modalitenin fizik prensiplerini, görüntü oluşturma teorilerini ve seçilmiş uygulamalarını sunmak.
• Yaygın olarak kullanılan görüntüleme modalitelerinin ana bileşenlerinin işlevlerini öğretmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Yaygın olarak kullanılan görüntüleme modalitelerinin ana bileşenlerinin işlevlerini öğrenir.
• Görüntüleme modalitelerinin fizik ve görüntü oluşturma teorilerini bilir.
• Her bir modalitenin görüntüleme parametrelerine karar verme yeteneğini kazanır.

Dersin İçeriği

Temel teşkil edecek fizik bilgisi, görüntü oluşum teorileri ve her yaklaşımdan seçme uygulamalar ders içeriğinde sunulacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tıbbi görüntülemeye giriş, modalitelere (radyografi, floroskopi, mamografi, bilgisayarlı tomografi) genel bakış.
2) Modalitelere (Manyetik Rezonans Görüntüleme, ultrason görüntüleme, dopler ultrason) genel bakış.
3) Nükleer tıp görüntüleme, SPECT, PET, birleştirilmiş görüntüleme modaliteleri, görüntü özellikleri (kontrast, uzaysal çözünürlük)
4) X-ray üretimi, x-ray tüpleri, ve x-ray üreteçleri, Bremsstrahlung spektrumu, karakteristik x-ray spektrumu
5) x-ray tüpleri, katot, anot
6) Anode konfigürasyonları: sabit ve dönen, odak noktası boyutu ölçümü
7) Anot açısı, alan kapsama ve odak noktası boyutu, heel etkisi, odak dışı radyasyon, yönlendiriciler
8) Filtreleme, x-raylerin zayıflaması, doğrusal zayıflama katsayısı, kütlesel zayıflama katsayısı, yarı-değer katmanı, x-ray emisyonunu etkileyen faktörler, nitelik, nicelik ve ışıklama
9) Mamografi, odak noktası değerlendirmeleri
10) Tüp çıkışı, tüp filtrasyonu ve ışın niceliği, büyütme teknikleri
11) Bilgisayarlı tomografi tasarımları, temel kavramlar ve tanımlar
12) Bilgisayarlı tomografide x-ray tüpleri, filtreler ve yönlendiriciler, x-ray etkileşimleri (rayleigh saçılımı, compton saçılımı)
13) X-ray etkileşimleri (fotoelektrik etki)
14) Hounsfield birimi (HU)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt Jr., John M. Boone
“The Essential Physics of Medical Imaging” ISBN: 9780781780575, 3rd Edition,
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins (2012).

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.